Tlačová správa - zmena rozvrhu práce

Tlačová správa - zmena rozvrhu práce26.08.2015 -
v Bratislave 18. augusta 2015 (pdf, 197kB)
 
    Predsedníčka Najvysššieho súdu SR dňa 26. augusta 2015 podpísala Opatrenie č. 10, 11 a Opatrenie č. 12, ktorými sa mení a dopĺňa Rozvrh práce Najvyššieho súdu SR. 
 
    V súlade so zákonom č. 757/2004 o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), po splnení všetkých zákonom predpísaných požiadaviek, prerokovaní so sudcami Najvyššieho súdu SR a po vyjadrení orgánov sudcovskej samosprávy i ďalších, stavovských, organizácií došlo k podpisu už istý čas avizovaných zmien. 
 
    Pokiaľ ide o samotné zmeny v Rozvrhu práce Najvyššieho súdu SR, predsedníčka si plne uvedomuje ich dôležitosť a vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle § 50 zákona č. 757/2004 Z. z.  o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ide v plnom rozsahu o akt riadenia súdu zo strany jeho predsedu, aj zodpovednosť za ne. Zmeny sa uskutočňujú po komplexnom zvážení, ktoré vyústilo v presvedčenie, že implementáciou nového zloženia senátov na jednotlivých kolégiách Najvyššieho súdu, dôjde k zásadnému zlepšeniu funkčnosti i zvýšeniu efektívnosti jednotlivých kolégií Najvyššieho súdu SR pri vybavovaní agendy, skvalitneniu procesu tvorby a implementácie právnych názorov jednotlivých sudcov a v konečnom dôsledku v čase i k zlepšeniu celkovej situácie v medziľudských vzťahoch.
 
    Vzhľadom na skutočnosť, že vývoj nápadu agendy na Najvyššom súde sa stále dynamicky mení a je potrebné naň reagovať, vedenie Najvyššieho súde nevylučuje ani v budúcnosti ďalšie zmeny Rozvrhu práce a súvisiacich interných predpisov, ktorými je možné reagovať na stále sa zvyšujúce požiadavky na rýchlosť a kvalitu rozhodovania Najvyššieho súdu SR.
 
    Konečné znenie vyššie uvedených opatrení nadobúda účinnosť 01. septembra 2015 a jeho písomné vyhotovenie bude zverejnené na stránke Najvyššieho súdu SR v najbližších dňoch.