JOB FAIR 2017 – LAW

JOB FAIR 2017 – LAW28.11.2017 -
Tlačová správa
 
Zamestnankyne Odboru dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej len ako „ODAK“), Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sa zúčastnili na JOB FAIR 2017 - LAW v stredu 22. novembra 2017. Toto podujatie na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala fakulta spolu so študentským združením ELSA Bratislava a Študentskou časťou Akademického senátu PraF UK.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len ako najvyšší súd) predstavili dvoma spôsobmi – jednak formou panelovej diskusie so sudcami najvyššieho súdu na tému "Práca na najvyššom súde", a tiež prostredníctvom prezentácie činnosti ODAK-u vo forme informačného stánku nachádzajúceho sa vo vestibule fakulty. Po celý čas trvania podujatia zamestnankyne ODAK-u ochotne odpovedali na početné otázky a poskytli užitočné informácie všetkým, ktorí sa zaujímali o najvyšší súd či samotný ODAK. 
V stánku boli pre záujemcov pripravené rôzne prezentačné predmety, občerstvenie a najmä letáky s informáciami o náplni práce ODAK-u a o požiadavkách na potenciálnych stážistov, prípadne aj potenciálnych budúcich kolegov.

Celkový záujem o informačný stánok najvyššieho súdu môžeme hodnotiť ako vysoký. Pristavilo sa pri ňom približne 60 až 65 záujemcov, pričom krátke predstavenie analytického odboru ich neodradilo, naopak, vzbudilo ich pozornosť. Na zamestnankyne ODAK-u sa obracali prevažne študenti 3., 4. a 5. ročníka, avšak na možnosť stáže sa pýtali aj noví študenti práva – prváci. Najväčšiu pozornosť upútal ODAK u absolventov, ktorí na mieste prejavili značný záujem zúčastniť sa najbližšieho výberového konania.
 
Odbor dokumentácie, analytiky a komparatistiky