Kolégiá Najvyššieho súdu SR

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Kolégiá Najvyššieho súdu SR
Zákonom č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli ku dňu 1. apríla 2005 zriadené na Najvyššom súde štyri kolégiá:

Ďalšie kolégiá Najvyššieho súdu môže zriadiť predseda Najvyššieho súdu na základe predchádzajúceho súhlasu pléna Najvyššieho súdu. Túto možnosť predseda Najvyššieho súdu dodnes nevyužil.
Na čele každého kolégia je predseda kolégia, ktorý riadi a po odbornej stránke koordinuje činnosť kolégia. V čase neprítomnosti predsedu kolégia vykonáva túto činnosť jeho zástupca, ktorým môže byť len predseda senátu príslušného kolégia.

Predseda kolégia Najvyššieho súdu:
 • zvoláva rokovanie kolégia, určuje jeho program, vedie rokovanie kolégia, rozhoduje o prizvaní ďalších osôb na rokovanie kolégia,
 • navrhuje kolégiám prijatie stanovísk,
 • dáva návrhy predsedovi Najvyššieho súdu na prijatie stanoviska pléna Najvyššieho súdu k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v otázkach týkajúcich sa viacerých kolégií alebo v otázkach sporných medzi kolégiami,
 • sleduje rozhodovaciu činnosť senátov a upozorňuje členov kolégia na rozpory v rozhodovaní senátov,
 • riadi prieskumnú činnosť kolégia,
 • spolupracuje pri tvorbe rozvrhu práce.
Predsedu kolégia volia sudcovia príslušného kolégia tajným hlasovaním na obdobie troch rokov spomedzi predsedov senátov príslušného kolégia. Navrhnúť kandidáta na predsedu kolégia môžu členovia príslušného kolégia alebo predseda Najvyššieho súdu.
Predsedu kolégia možno odvolať na návrh predsedu Najvyššieho súdu alebo na návrh dvoch tretín členov príslušného kolégia. O odvolaní predsedu kolégia, rozhoduje príslušné kolégium tajnými hlasovaním. Predseda kolégia môže požiadať o uvoľnenie z funkcie predsedu kolégia. Uvoľnený bude najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie. O konkrétnom dni uvoľnenia rozhoduje predseda Najvyššieho súdu.
Sudca Najvyššieho súdu je členom kolégia podľa prevažujúceho obsahu svojej rozhodovacej činnosti určeného rozvrhom práce. Sudca môže byť členom len jedného kolégia, to však nevylučuje možnosť konať a rozhodovať vo veciach patriacich do iného kolégia. Sudcu možno zaradiť do iného kolégia Najvyššieho súdu len s jeho súhlasom.
Členmi kolégia Najvyššieho súdu sú sudcovia, ktorí sú zaradení do niektorého senátu tohto kolégia vrátane sudcov dočasne pridelených na Najvyšší súd a rozvrhom práce zaradených do niektorého senátu tohto kolégia. Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu, nie je počas prerušenia výkonu funkcie sudcu členom kolégia.

Kolégium Najvyššieho súdu najmä:
 • na návrh predsedu kolégia, predsedu Najvyššieho súdu alebo ministra spravodlivosti prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak došlo k výkladovým rozdielnostiam v právoplatných rozhodnutiach veľkých senátov kolégií,
 • na návrh predsedu kolégia, predsedu Najvyššieho súdu alebo ministra spravodlivosti prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak došlo k výkladovým rozdielnostiam v právoplatných rozhodnutiach súdov nižšieho stupňa,
 • oboznamuje sa s rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva,
 • prerokúva a schvaľuje návrhy rozhodnutí na uverejnenie v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky,
 • prerokúva návrh správy Najvyššieho súdu o aplikácii zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podnety na novú právnu úpravu,
 • prerokúva návrh správy Najvyššieho súdu o výsledkoch prieskumnej činnosti a z toho vyplývajúce podnety na novú právnu úpravu,
 • prerokúva správu o činnosti kolégia a schvaľuje jej predloženie do pléna Najvyššieho súdu,
 • prerokúva iné otázky, ak tak ustanovuje zákon.
Kolégium zvoláva a jeho zasadnutie vedie predseda príslušného kolégia. Na zasadnutiach kolégia sa zúčastňujú členovia kolégia, právo zúčastniť sa na zasadnutiach kolégia majú predseda Najvyššieho súdu, podpredseda Najvyššieho súdu a predsedovia ďalších kolégií. Na zasadnutie kolégia môže byť prizvaný zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, súdov Slovenskej republiky, ako aj zástupcovia vedeckých inštitúcií a vysokých škôl.
Kolégium sa môže platne uznášať za prítomnosti najmenej dvoch tretín svojich členov, ak ide o zaujatie stanoviska, a za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov v ostatných prípadoch. Kolégium po prerokovaní predloženého materiálu rozhoduje hlasovaním. Hlasujú len členovia kolégia. Každý člen kolégia je povinný hlasovať. Rozhodnutie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov kolégia. Prehlasovaní členovia kolégia môžu názory, ktoré neboli prijaté, odôvodniť písomne.
O priebehu zasadnutia kolégia sa spíše zápisnica, ktorú podpíše predseda kolégia a zapisovateľ. Zápisnicu z rokovania kolégia vyhotovuje vždy iný člen kolégia postupne podľa abecedného poradia. K zápisnici sa pripoja i prípadné písomne vypracované odôvodnenia prehlasovaných členov kolégia. Prijaté rozhodnutie kolégia sa vždy vyhlási, následne písomne vyhotoví a zaradí do evidencie. Rovnopis vyhotovenia sa doručí predsedovi Najvyššieho súdu, všetkým sudcom kolégia, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, ako aj ďalším orgánom, ktoré boli požiadané o vyjadrenie. Predseda kolégia môže rovnopis rozhodnutia doručiť podľa okolností, významu alebo potreby aj súdom Slovenskej republiky.