Kontrola NKÚ na najvyššom súde nezistila porušenia zákonov a ani finančné rozdiely

Kontrola NKÚ na najvyššom súde nezistila porušenia zákonov a ani finančné rozdiely11.05.2012 - Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na Najvyššom súde Slovenskej republiky nezistila žiadne porušenia zákonov a ani finančné rozdiely. Predmetom kontroly, ktorá sa uskutočnila od  6. februára 2012 do 26. apríla 2012 bola analýza hospodárenia a správnosť zostavenia záverečného účtu za rok 2011.
       Potvrdilo sa, že nemáme žiadne predražené tendre, nákupy, podozrivé nevýhodné zmluvy pre štát ako „modré gorily“. Rovnako nerozhadzujeme peniaze občanov na nefunkčné systémy ako to bolo na daňovej správe, vyhlásil predseda NS SR Štefan Harabin.
       Kontrolou bolo zistené, že štruktúra návrhu záverečného účtu z hľadiska formálnej i obsahovej úplnosti bola vyhotovená v súlade so smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10705/2012-311 z 22.februára2012.
       Kontrolou vybraných údajov návrhu záverečného účtu kapitoly a údajov účtovných a finančných výkazov k 31.decembru2011 neboli zistené finančné rozdiely. Účtovné a finančné výkazy zostavené k 31.decembru 2011 neobsahovali významné nesprávnosti a poskytovali verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.