Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu Eustream a. s.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu Eustream a. s. 26.01.2017 -
Bratislava, pdf

Tlačová správa
 
Dňa 26. januára 2017 senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutie vo veci odvolania žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 14. októbra 2015 v právnej veci žalobcu obchodnej spoločnosti Eustream, a. s. proti žalovaným Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty v BratislaveFinančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici.
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo 14. októbra 2015 mení tak, že žalobu zamieta.
Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k inému právnemu názoru než je právny názor Krajského súdu v Bratislave. Právny názor Krajského súdu v Bratislave vyhodnotil ako excesívny a neudržateľne rozširujúci výklad daňových predpisov na odvodovú povinnosť žalobcu, ktorý je zároveň rovnako nesystematický.
V prípade osobitného odvodu ide o špecifickú platbu, ktorá nerozširuje daňovú sústavu, preto nemožno na túto zákonnú úpravu aplikovať daňové predpisy tak, aby sa nezohľadnil účel a cieľ zákona o osobitnom odvode. Osobitný odvod nerozširuje daňové zaťaženie regulovaných osôb, keďže dokonca vedie k zníženiu daňového zaťaženia v oblasti dane z príjmov v dôsledku uplatnenia odvodu ako daňového výdavku, to znamená, že zúčtovaním odvodu ako daňového výdavku sa znižuje regulovanej osobe základ dane pre výpočet daňovej povinnosti. Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie je možné prijať záver, že zákon o osobitnom odvode by sa mal aj vo vzťahu k vnútroštátnym transakciám vykladať podľa smernice o daňovej neutralite.
Predmetom súdneho preskúmavacieho konania bolo rozhodnutie žalovaného Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty z 30. októbra 2014, ktorým správca odvodu v zmysle § 9 ods. 5 z. č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, určil žalobcovi ako regulovanej osobe nedoplatok zo zúčtovania odvodov vo výške 74 785 087, 66 eur za odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a rozhodnutie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky z 5. decembra 2014, ktorým Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 7 zákona o osobitnom odvode zamietlo námietku žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu.
           
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou