Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v prospech obce Trnavá Hora

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v prospech obce Trnavá Hora16.12.2016 - Bratislava, pdf
 
 
Tlačová správa 
 
 
Senát správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v zložení Mgr. Peter Melicher, JUDr. Jaroslava Fúrová a JUDr. Elena Kováčová, vyhlásil dňa 14.decembra 2016 rozsudok v prípade, týkajúcom sa Malej vodnej elektrárne Jalná, určenej na výrobu elektrickej energie využitím hydroenergetického potenciálu rieky Hron.
Žaloba bola podaná OZ Hron pre slobodné rieky a obcou Trnavá Hora. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom potvrdil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z roku 2014 a zrušil tak rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici o umiestnení stavby Malá vodná elektráreň Jalná. Potvrdil, že správne orgány nepostupovali v súlade so zákonom a že ich rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nesprávne právne posúdenie. Zistenie skutkového stavu bolo v rozpore s obsahom administratívnych spisov a v konaní bola zistená taká chyba, ktorá mala vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.  
Vyhlásenie rozsudku bolo verejné a okrem právneho zástupcu obce Trnavá Hora, JUDr. Samuela Baránika, sa verejného vyhlásenia zúčastnil aj starosta obce Trnavá Hora, Mgr. Pavel Kravec, ako aj obyvatelia tejto obce.
 
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou