Najvyšší súd Slovenskej republiky sa 22. – 25. júna 2014 zúčastnil štvrtej výročnej konferencie predsedov Najvyšších súdov strednej a východnej Európy v Gruzínsku

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa 22. – 25. júna 2014 zúčastnil štvrtej výročnej konferencie predsedov Najvyšších súdov strednej a východnej Európy v Gruzínsku27.06.2014 - Najvyšší súd Slovenskej republiky na štvrtej výročnej konferencii predsedov Najvyšších súdov strednej a východnej Európy v Gruzínsku (22. - 25. júna 2014) informoval, o uznesení pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. júna 2014, v ktorom vyslovuje vážne znepokojenie a ostrý protest proti ústavnému zákonu Slovenskej republiky, prijatému 4. júna 2014 bez predchádzajúceho pripomienkového konania a rozpravy v odbornej verejnosti  a týkajúcemu sa všeobecnej justície Slovenskej republiky. Zároveň podporil stanovisko Najvyššieho súdu Gruzínska.

Návrh zmien a doplnení Prehlásenia o zásadách nezávislosti súdnictva
v zmysle stanoviska Najvyššieho súdu Gruzínska
 
 
NEZÁVISLOSŤ SÚDNICTVA
 
1. Súdnictvo je inštitúcia najvyššej hodnoty v každej spoločnosti.
 
2. Všeobecná deklarácia ľudských práv (článok 10) a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (čl. 14(1)) vyhlasujú, že všetci by mali mať právo na spravodlivé a verejné konanie pred kompetentným, nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Nezávislé súdnictvo je nevyhnutné pre realizáciu tohto práva.
 
3. Nezávislosť súdnictva vyžaduje;
 
a. Súdnictvo rozhoduje o záležitostiach predložených v súlade s jeho nestranným posúdením skutkového stavu a jeho pochopením zákona bez nevhodných vplyvov, priamych alebo nepriamych, z akéhokoľvek zdroja; a
 
b. Súdnictvo má právomoc, priamo alebo prostredníctvom preskúmania, nad všetkými otázkami žalovateľného charakteru.
 
4. Zachovanie nezávislosti súdnictva je nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľov a na riadny výkon jeho funkcie v slobodnej spoločnosti dodržiavajúcej právne princípy.
 
a. Sudcovia preukazujú a podporujú vysokú úroveň nestranného konania s cieľom posilniť dôveru verejnosti v oblasť súdnictva, ktorá je základom pre zachovanie sudcovskej nezávislosti.
 
b. Nestrannosť je nevyhnutná pre riadne plnenie sudcovského úradu. To platí nielen o samotnom rozhodnutí, ale aj o procese, ktorým sa rozhodne.
 
5. Nezávislosť súdnictva zaručuje štát a je zakotvená v ústave, alebo v právnych predpisoch krajiny.
 
6. Je povinnosťou sudcov, aby rešpektovali a dodržiavali riadne ciele a funkcie iných orgánov vlády. Je povinnosťou týchto inštitúcií rešpektovať a dodržiavať riadne ciele a funkcie súdov.
 
7. V rozhodovacom procese, akékoľvek hierarchické usporiadanie súdnictva a akýkoľvek rozdiel v platovej triede alebo hodnosti, v žiadnom prípade  nezasahujú do povinnosti sudcu pri výkone jeho právomoci, individuálne alebo kolektívne, vynášať rozsudok podľa článku 3 (a). Súdnictvo, či už individuálne alebo kolektívne, vykonáva svoje úlohy v súlade s ústavou a zákonmi.
 
8. Sudcovia udržiavajú integritu a nezávislosť súdnictva a získavajú dôveru ľudí tým, že sa vyhnú nevhodnosti a náznakom nevhodnosti vo všetkých ich oficiálnych a súkromných činnostiach.
 
9. Ak je to v súlade s ich povinnosťami ako členov sudcovského zboru, sudcovia, podobne ako ostatní občania, majú nárok na slobodu prejavu, presvedčenia, združovania sa  a zhromažďovania sa.
 
10. Sudcom by nemalo nič brániť, podľa príslušného zákona, v primeranom rozsahu, vo formovaní  a pripájaní sa k združeniam sudcov, reprezentovaní ich záujmov a zvyšovaní ich odborného vzdelávania, a podnikaní iných krokov na ochranu ich nezávislosti.
 
CIELE SÚDNICTVA
 
11. Ciele a funkcie súdnictva zahŕňajú nasledovné:
 
a. zabezpečiť, aby všetky osoby mohli bezpečne žiť podľa právnych noriem,
b. presadzovať, v riadnych medziach ich súdnej funkcie, dodržiavanie a dosiahnutie
    ľudských práv; a
c. nestranne aplikovať právo medzi osobami a právnickými osobami, a medzi
    osobami a právnickými osobami a štátom.
 
VYMENOVANIE SUDCOV
 
12. Aby súdnictvo dosiahlo svoje ciele a plnilo svoju funkciu je dôležité, aby sudcovia boli vybraní podľa zásluh na základe overenej spôsobilosti, bezúhonnosti a nezávislosti.
13. Spôsob vymenovania sudcov musí byť taký, ktorým sa zabezpečí vymenovanie osôb, ktoré sú najlepšie kvalifikované pre sudcovskú funkciu. Musí poskytnúť ochranu proti nevhodným vplyvom berúc do úvahy fakt, že len tak budú menované osoby oplývajúce spôsobilosťou, bezúhonnosťou a nezávislosťou.
 
14. Pri výbere sudcov nemôže byť  žiadna diskriminácia voči osobe na základe rasy, farby, pohlavia, náboženstva, politického alebo iného názoru, národného alebo sociálneho pôvodu, rodinného stavu, sexuálnej orientácie, majetku, narodenia alebo stavu, okrem požiadavky, že kandidát na sudcu musí byť štátnym príslušníkom tej ktorej krajiny, ktorá sa nepovažuje za diskriminačnú.
 
15. Povýšenie sudcov musí byť založené na posúdení faktorov ako sú napr. spôsobilosť, bezúhonnosť, nezávislosť a skúsenosti.
 
16. Proces výberu, menovania a povýšenia sudcov by mal byť transparentný.
 
FUNKČNÉ OBDOBIE
 
17. Sudcovia musia mať zaručené funkčné obdobie. Funkčné obdobie sudcov je primerane zaručené zákonom. Preferuje sa, že proces menovania sa nezahŕňa do skúšobnej doby. 
 
18. Odporúča sa, aby všetci sudcovia vykonávajúci rovnakú jurisdikciu boli vymenovaní na obdobie, ktoré uplynie pred dosiahnutím určitého veku.
 
19. Sudcovia, predsedovia súdov a komôr, počas ich plne funkčného obdobia, vrátane skúšobnej doby môžu byť odvolaní len ak sa dokáže ich neschopnosť, sú odsúdení za trestný čin, alebo akýkoľvek ďalší dôvod, pre ktorý sudca nie je vhodný vykonávať svoju funkciu. Rozhodnutie vo veci samej, v dobrej viere založené na sudcovom uplatňovaní právnych predpisov, by nemalo mať za následok odvolanie sudcu, aj keď je rozhodnutie sudcu chybné, alebo nepopulárne.
 
20. Ak postupy na odvolanie sudcu nezahŕňajú hlasovanie ľudu, postupy odvolávania sudcov musia byť pod dohľadom súdnictva.
 
21. V každom prípade, keď sa žiada odvolanie sudcu, sudca musí mať právo na spravodlivé konanie.
 
22. Všetky disciplinárne, pozastavujúce alebo odvolacie konania musia byť v súlade s predtým stanovenými normami súdnych konaní a musia byť transparentné.
 
23. Sudcovia nemôžu byť presunutí výkonným/príslušným orgánom z jednej jurisdikcie do druhej bez ich súhlasu, ale ak takýto presun je v súlade s jednotnou politikou formulovanou výkonným orgánom po náležitej konzultácii so súdnictvom, takýto súhlas nesmie byť bezdôvodne odoprený individuálnym sudcom.
 
PODMIENKY PRE VÝKON FUNKCIE
 
24. Sudcovia musia dostávať primeranú odmenu a primerané podmienky na výkon služby. Odmeny a podmienky na výkon služby sudcov by sa nemali meniť                      v neprospech sudcov počas ich funkčného obdobia, s výnimkou akou je jednotné verejné hospodárske opatrenie, na  ktorom sa sudcovia príslušného súdu, alebo väčšina z nich, dohodli.
 
25. Bez predpojatosti voči disciplinárnemu konaniu, alebo právu odvolať sa, alebo kompenzácii od štátu v súlade s vnútroštátnym zákonom, sudcovia by mali požívať osobnú imunitu v občianskych sporoch pre peňažnú náhradu škody za nevhodné konanie, alebo za opomenutie pri výkone svojej funkcie.
 
Súdnictvo musí mať právomoc nad všetkými otázkami žalovateľného charakteru a výlučnú právomoc rozhodnúť či vec predložená na rozhodnutie je v jeho právomoci, ako je definované zákonom.
 
SPRÁVA SÚDU
 
Priradenie prípadov sudcom, ako aj stanovenie počtu sudcov, je otázkou súdnej správy, nad ktorou musí mať finálny, konečný dohľad hlavný súdny úradník príslušného súdu.
 
Hlavná zodpovednosť za správu súdu, vrátane vymenovania, dohľadu a disciplinárneho konania administratívnych pracovníkov a pomocného personálu musí byť právne zaručená v súdnictve, alebo v orgáne, v ktorom je súdnictvo zastúpené a má účinnú úlohu.
 
Rozpočty súdov by mali byť zostavované súdmi alebo príslušným orgánom v spolupráci so súdmi s ohľadom na potreby nezávislosti súdnictva a jeho správy. Pridelená suma by mala byť dostatočná na to, aby mohol každý súd fungovať bez nadmerného zaťaženia.
 
VZŤAH S EXEKUTÍVOU
 
30. Výkonné moci, ktoré môžu ovplyvniť sudcov vo výkone ich funkcie, v ich odmeňovaní, podmienkach alebo v ich zdrojoch, nemôžu byť používané tak, aby došlo k ohrozeniu alebo tlaku na konkrétneho sudcu alebo sudcov.
 
31. Úplatky a výhody nesmú byť ponúkané alebo prijaté sudcami, ak ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť výkon ich súdnych funkcií.

32. Výkonné orgány musia za všetkých okolností zaistiť bezpečnosť a fyzickú ochranu sudcov a ich rodín.

ZDROJE

33. Je nevyhnutné, aby boli sudcom k dispozícii zdroje potrebné na umožnenie plnenia ich funkcie.