Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie 1 štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii odborný referent – zapisovateľ