Päťčlenné senáty

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Päťčlenné senáty
Päťčlenné senáty rozhodujú:
  • o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam senátov Najvyššieho súdu SR v prípadoch, keď tieto senáty rozhodovali o riadnom opravnom prostriedku.
Na podklade poznatkov z rozhodovacej činnosti senáty:
  • navrhujú vhodné právoplatné rozhodnutia na uverejnenie v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky,
  • upozorňujú predsedu kolégia na prípady, v ktorých došlo k rozdielnemu výkladu zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v právoplatných rozhodnutiach súdov,
  • pripravujú podklady pre Najvyšší súd SR o účinnosti zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podnety na novú právnu úpravu.
      
Zloženie päťčlenných senátov je aktualizované v rozvrhu práce na kalendárny rok