Predsedníčky Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR sa stretli s novinármi

Predsedníčky Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR sa stretli s novinármi01.07.2015 - Dňa 17. júna 2015 sa z podnetu predsedníčky Najvyššieho súdu SR a predsedníčky Súdnej rady SR uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami médií, v rámci ktorého vystúpili predsedníčky uvedených inštitúcií s cieľom oboznámiť verejnosť s ich doterajšou činnosťou.
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová sa stručne vyjadrila o svojom doterajšom pôsobení vo funkcii, pričom sa zamerala na obdobie od 2. októbra 2014 doposiaľ. Poukázala na manažérsku povahu svojej funkcie, v rámci ktorej sa snaží zabezpečiť najvyšší súd po stránke personálnej, hospodárskej i finančnej.
 
            Predsedníčka Súdnej rady SR JUDr. Jana Bajánková podporila zmeny uskutočnené na Najvyššom súde SR a vyslovila záujem naďalej spolupracovať na vhodných riešeniach. Pripomenula, že Súdna rada SR v poslednom období vyhovela návrhom predsedníčky Najvyššieho súdu SR na preloženie, resp. dočasné pridelenie najmenej deviatich sudcov na Najvyšší súd SR. „Súdna rada SR musí citlivo zvažovať záujmy všetkých súdov. Tak, ako potrebujeme plne funkčné okresné a krajské súdy, nie je možné fungovať bez riadne zabezpečeného najvyššieho súdu,“ poznamenala predsedníčka Súdnej rady SR.
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu SR v súvislosti s Rozvrhom práce súdu na rok 2015 uviedla, že ho zostavila tak, aby bol na najvyššom súde zabezpečený výkon súdnictva pri dodržaní zásady rovnakého zaťaženia sudcov a súdnych úradníkov a pri zohľadnení požiadavky špecializácie sudcov. Poukázala na zmeny v osobách predsedov občianskoprávneho, obchodnoprávneho a správneho kolégia najvyššieho súdu a s tým súvisiace aktivity, na prijatia významných návštev (mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov amerických v Slovenskej republike pán Theodore Sedgwick, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pán Dušan Chrenek), na stretnutia so zástupcami štátnych orgánov Slovenskej republiky, najmä tých, ktoré sa podieľajú na výkone súdnictva (generálny prokurátor SR JUDr. Jaromír Čižnár, delegácia Zboru väzenskej a justičnej stráže, prezident Policajného zboru SR). Všetky diskusie smerovali k snahe o zlepšenie vzájomnej spolupráce a k hľadaniu cesty k zvýšeniu dôveryhodnosti súdnictva v Slovenskej republike.
 
            V ďalšej časti predsedníčka najvyššieho súdu poukázala na skutočnosť, že  krátko po jej nástupe sa podarilo zvýšiť počet asistentov sudcov o 6 osôb a vyhlásila tiež výberové konania na obsadenie sudcovských miest s cieľom dosiahnuť plánovaný stav sudcov. V súvislosti s poddimenzovaným stavom sudcov zdôraznila existenciu neprimerane vysokého nápadu vecí na najvyšší súd, čo si vyžaduje zvýšenie počtu asistentov o ďalších 20 osôb.
 
Predsedníčka najvyššieho súdu na stretnutí vyslovila aj svoj názor na niektoré aktuálne otázky. V súvislosti s prieťahmi v súdnom konaní sa stotožnila s myšlienkou, že neskoro poskytnutá spravodlivosť sa rovná odmietnutiu spravodlivosti, a teda že občan má právo na súdnu ochranu v primeranom čase. Prehlásila, že je za otvorenú justíciu a verejnú kontrolu justície zo strany občanov považuje za legitímnu; treba však rozlišovať medzi objektívnou kritikou a ohováraním. Vyjadrila sa tiež k aktuálnym vzťahom na najvyššom súde, ako aj k možnostiam dosiahnutia vyššej dôveryhodnosti najvyššieho súdu.
 
Za svoje priority predsedníčka najvyššieho súdu považuje nulovú toleranciu k akémukoľvek korupčnému správaniu, zvýšenie dôveryhodnosti najvyššieho súdu, vyvodzovanie zodpovednosti sudcov a zamestnancov pri zistení nedostatkov a vytvorenie projektov na vyhodnocovanie nedôsledného riešenia reštančných vecí. Uvedené priority chce predsedníčka najvyššieho súdu SR dosiahnuť prostredníctvom aktivít spočívajúcich v prijatí protikorupčných opatrení (vrátane zriadenia emailovej protikorupčnej adresy), vo zvýšení kontrolnej činnosti v reštančných veciach, (o.i. vypracúvaním prehľadných štatistík z jednotlivých kolégií a ich uverejňovaním na webovej stránke najvyššieho súdu), a vo vyhodnocovaní vybavovania reštančných vecí starších ako 2 roky v pravidelných, napr. štvrťročných intervaloch.