Rozhodnutie občianskoprávneho kolégia

07.12.2015 - Bratislava pdf
Občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2015 prijalo okrem iných na uverejnenie v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky rozhodnutie s právnou vetou, že nesprístupnenie bytu nájomcom prenajímateľovi za účelom vyhotovenia znaleckého posudku o cene bytu pre jeho predaj verejnou dražbou nemožno bez ďalšieho  považovať za také hrubé porušenie povinnosti, ktoré by opodstatňovalo výpoveď z nájmu bytu v zmysle Občianskeho zákonníka.
V tomto prípade išlo o to, že obyvateľov nájomných bytov vo Zvolene šikanóznym spôsobom niekoľko krát za sebou nútil majiteľ obytného domu sprístupniť ich byty, podľa nich za účelom, aby ich znechutil a sami tak z bytov odišli. Tí mu však po niekoľkýkrát opakovanej žiadosti o sprístupnenie bytu odmietli vyhovieť a tak im vypovedal nájomnú zmluvu. Nájomníci ho preto zažalovali. Okresný súd Zvolen však rozsudkom z roku 2011  žalobu zamietol a tým vyhovel žalovanému vlastníkovi bytovky. Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie nájomníkov rozsudok okresného súdu zmenil tak, že určil, že výpovede z nájmu bytu sú neplatné. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný majiteľ bytovky. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací, rozsudkom  z 25. februára 2015 sp. zn. 4 Cdo 126/2013, dovolanie  žalovaného zamietol, pričom v dôvodoch svojho rozhodnutia zaujal právny názor, ktorý bol prijatý následne i celým občianskoprávnym kolégiom na jeho zasadnutí.
 
Tlačové oddelenie NS SR