Senáty

Senát Najvyššieho súdu je kolektívny orgán Najvyššieho súdu s rozhodovacou a ďalšou právomocou vo veciach výkonu súdnictva vyplývajúcou zo zákona. Senát Najvyššieho súdu je zložený zo sudcov a platne sa môže uznášať len za prítomnosti všetkých členov senátu. Každý člen senátu je pri rozhodovaní povinný hlasovať.

Senát Najvyššieho súdu sa skladá z troch sudcov, z ktorých jeden je predsedom senátu. Ak rozhoduje o riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam senátov Najvyššieho súdu, skladá sa senát Najvyššieho súdu z predsedu a zo štyroch sudcov. Predpis o konaní pred súdmi môže ustanoviť, že senát Najvyššieho súdu sa skladá aj z väčšieho počtu sudcov. Senát Najvyššieho súdu musí byť vždy zložený z nepárneho počtu sudcov. Predseda senátu riadi a organizuje jeho činnosť.

Vo veciach, v ktorých koná Najvyšší súd o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu, rozhodujú senáty Najvyššieho súdu, ktoré sú zložené výlučne zo sudcov, ktorí sú členmi trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu.