Stanovisko č. 6 Obpj 3/2005

 » Stanoviská » Stanoviská Najvyššieho súdu SR vydané v roku 2006 » Stanovisko č. 6 Obpj 3/2005

Stanovisko č. 6 Obpj 3/2005

6.

STANOVISKO

 
Námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu nie je možné považovať za odvolanie. Ide o samostatný opravný prostriedok pro­ti zmenkovému platobnému rozkazu.
Súdny poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní sa vyrubuje uznesením.
Konanie o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu nie je možné zastaviť pre nezaplatenie súdneho poplatku.
 
(Stanovisko obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005, sp. zn. Obpj 3/2005)
 
Predsedníčka Krajského súduv Bratislave listom z 11. apríla 2005 poda­la na Najvyšší súd Slovenskej republiky podnet na zaujatie stanoviska k zjednoteniuvýkladuustanovení § 10 ods. 1, 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súd­nych poplatkoch v znení jeho noviel v súvislosti s otázkou, či súdny poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní sa vyrubuje uznesením alebo na splnenie tejto povinnosti súd účastníka konania iba vyzve s poučením o následkoch jeho nezaplatenia.
Predsedníčka súdu poukázala na rozdielne rozhodnutia Najvyššieho súduSlovenskej republiky. Vo veci, sp. zn. 2 Obo 34/05, Najvyšší súd Slo­venskej republiky, ako súd odvolací, zrušil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým bol účastník zaviazaný na zaplatenie súdneho poplatkuza námietky proti zmenkovémuplatobnémurozkazu. V tejto veci odvolací súd vychádzal z názoru, že účastník na zaplatenie súdneho poplatku mal byť len vyzvaný osobitnou výzvou (vzor 4a O. s. p.).
Vo veciach, sp. zn. 6 Obo 31/05 a sp. zn. 6 Obo 300/04, Najvyšší súd Slo­venskej republiky potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým bola ulo­žená účastníkovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok za námietky proti zmenkovémuplatobnémurozkazu. V týchto veciach odvolací súd vychádzal z právneho názoru, že o poplatkovej povinnosti za námietky sa rozhoduje uznesením.
Na základe uvedených rozdielnych právoplatných rozhodnutí Najvyššie­ho súdu Slovenskej republiky obchodné kolégium podľa ustanovenia § 22 zákona č. 757/2004 Z. z., v spojení s článkom 9 ods. 1 písm. b) Rokovacieho poriadkuNajvyššieho súduSlovenskej republiky, na návrh predsedukolé-gia vo veci zaujalo uvedené
 
stanovisko:
 
Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „zákon"), súdne poplatky sa vyberajú za jednot­livé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony or­gánov štátnej správy súdov a prokuratúry, uvedené v Sadzobníku súdnych poplatkov a poplatkuza výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohutohto zákona.
Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) cit. zákona poplatníkom je navrho­vateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.
Z citovaných ustanovení vyplýva, že poplatníkom je aj odporca, ktorý po­dal námietky proti vydanémuzmenkovémuplatobnémurozkazu, keďže podľa Sadzobníka súdnych poplatkov je podanie námietok v zmenkovom ko­naní poplatkovým úkonom (bod 6 spoločných poznámok k položke 1a2Sa-dzobníka súdnych poplatkov). Tento súdny poplatok je splatný dňom poda­nia námietok (§ 5 ods. 1 cit. zákona).
Ak poplatník poplatkového úkonusúdny poplatok, ktorý je splatný poda­ním poplatkového úkonu, nezaplatí, má to ten dôsledok, že súd ho na splne­nie tejto povinnosti zaviaže rozhodnutím, a to uznesením alebo na splnenie poplatkovej povinnosti ho len vyzve (bez vydania rozhodnutia) s poučením o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku. Rozdiel v uvedenom postupe súduspočíva v tom, že ak poplatník na zaplatenie súdneho poplatkuje za­viazaný uznesením (tak postupoval súd prvého stupňa v uvedených prípa­doch), potom súd pokračuje v konaní bez ohľadu na to, či súdny poplatok bol zaplatený, keďže uvedené uznesenie je zároveň aj titulom na výkon rozhod­nutia (resp. je exekučným titulom) a súd môže tento poplatok od poplatníka vymôcť aj po skončení konania (v zákonom stanovenej lehote). Ak súd po­platníka iba vyzve na zaplatenie poplatku, a to aj s poučením o následkoch jeho nezaplatenia a v lehote určenej súdom poplatok nebol zaplatený, potom súd takéto konanie zastaví. Tieto následky nezaplatenia súdneho poplatku sú uvedené v ustanovení § 10 zákona o súdnych poplatkoch. V danom prípa­de medzi odvolacími senátmi je sporná otázka, ktorým z uvedených spôso­bov sa má postupovať v prípade, ak ide o súdny poplatok za podané námiet­ky proti zmenkovému platobnému rozkazu.
Zákon o súdnych poplatkoch túto otázku výslovne neupravuje a v zá­kladnom texte zákona o týchto námietkach nie je žiadna zmienka. Len v Sa-dzobníkusúdnych poplatkov, ktorý je prílohouzákona, sa v už spomínanej poznámke č. 6 uvádza, že súdny poplatok v zmenkovom a šekovom konaní sa platí podľa rovnakej položky. Keďže na konanie vo veciach poplatkov, ak citovaný zákon neustanovuje inak, platí primerane Občiansky súdny poria­dok, odpoveď na nastolenú otázkutreba hľadať aj s prihliadnutím na prí­slušné ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku.
Zmenkový rozkaz upravuje ustanovenie § 175 O. s. p. ako samostatný špecifický druh súdneho rozhodnutia s osobitným opravným prostriedkom, ktorým sú námietky (§ 175 ods. 3 O. s. p.). Opravným prostriedkom len pro­ti výrokuo trovách konania je odvolanie. Keďže samotný Občiansky súdny poriadok proti zmenkovémurozkazuupravuje dva samostatné opravné prostriedky, t. j. námietky a odvolanie, je zrejmé, že tieto opravné prostried­ky nemožno stotožňovať a námietky proti zmenkovémurozkazunemožno považovať za odvolanie. O námietkach rozhoduje súd prvého stupňa rozsud­kom, a to tak, že buď platobný rozkaz ponecháva v platnosti, alebo že ho zrušuje a v akom rozsahu. V nadväznosti na tento procesný stav treba pri­stúpiť aj k výkladu§ 10 ods. 1, 2 cit. zákona, ktorý v prvom odsekutaxatív-ne stanovuje, kedy súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v určenej le­hote od doručenia výzvy. Ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v le­hote, súd konanie nezastaví. O následkoch nezaplatenia poplatkumusí byť poplatník vo výzve poučený. V zmysle odseku dva, súd pre nezaplatenie súdneho poplatkukonanie nezastaví iba v prípadoch taxatívne uvedených v tomto ustanovení. Námietky proti zmenkovémurozkazuzákon neuvádza ani v prvom odseku, ani v odseku druhom (ako ani v ďalších odsekoch tohto ustanovenia), je preto zrejmé, že pri vyrubovaní súdneho poplatku za ná­mietky proti zmenkovémurozkazupodľa tohto ustanovenia nemožno postu­povať. Keďže ale zákon o súdnych poplatkoch v uvedenom smere nemá žiad­ne iné ustanovenia, potom treba vo veci postupovať podľa príslušných usta­novení Občianskeho súdneho poriadku(§ 14 zákona o súdnych poplatkoch), a teda súdny poplatok za námietky proti platobnémurozkazutreba vyrubiť uznesením (§ 167 O. s. p.).
Z uvedeného vyplýva, že súd v prípade, ak poplatník súdny poplatok za námietky proti zmenkovémurozkazunezaplatil, a to aj v prípade, že na jeho zaplatenie bol zaviazaný uznesením súdu, konanie o námietkach z toh­to dôvodunezastaví, ale pokračuje v konaní. V prípade potreby súdny po­platok súd vymôže na základe uvedeného uznesenia.