Stanovisko č. Obpj 7/2005 - ustanovenie nového správcu na schôdzi konkurzných veriteľov

 » Stanoviská » Stanoviská Najvyššieho súdu SR vydané v roku 2006 » Stanovisko č. Obpj 7/2005 - ustanovenie nového správcu na schôdzi konkurzných veriteľov

Stanovisko č. Obpj 7/2005 - ustanovenie nového správcu na schôdzi konkurzných veriteľov

22.
STANOVISKO

 
 
Ak schôdza konkurzných veriteľov schváli nového správcu kon­kurznej podstaty zákonu zodpovedajúcim spôsobom, je konkurzný súd na schôdzi konkurzných veriteľov povinný uznesením tohto no­vého správcu ustanoviť do funkcie, a to bez skúmania dôvodov, kto­ré konkurzných veriteľov k tomuto postupu viedli.
Doterajší správca nie je oprávnenou osobou na podanie odvola­nia proti výroku uznesenia, ktorým súd vo veci ustanovil nového správcu.
 
(Stanovisko obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005, sp. zn. Obpj 7/2005)
 
 
Senáty obchodného kolégia Najvyššieho súduSlovenskej republiky ne-jednotne vykladajú znenie ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení jeho noviel v otázke týkajúcej sa postupu súdu, keď na schôdzi konkurzných veriteľov dôjde k ustanoveniu nového správcu, ako aj v otázke, či doterajší správca je oprávnený podať odvolanie proti uzneseniu súdu, ktorým bol ustanovený nový správca.
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 30. októbra 2002, sp. zn. 2 Obo 248/02, odmietol odvolanie doterajšieho správcukonkurznej podstaty proti rozhodnutiu konkurzného súdu, ktorým bol zbavený funkcie správca konkurznej podstaty na základe rozhodnutia schôdze konkurzných verite­ľov, ako podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený. Odvolací súd v odôvodnení uznesenia konštatoval, že konkurzný súd napadnutým roz­hodnutím nerozhodol o tom, že doterajšieho správcu konkurznej podstaty zbavuje funkcie, ale iba deklaroval rozhodnutie konkurzných veriteľov, kto­rí na schôdzi rozhodli o ustanovení nového správcu konkurznej podstaty, s čím je zo zákona spojený zánik funkcie doterajšieho správcu. Ďalej odvola­cí súd konštatoval, že konkurzný súd má možnosť rozhodnúť o zbavení správcu konkurznej podstaty funkcie len v prípade existencie dôležitých dô­vodov; proti takémuto rozhodnutiu konkurzného súdu by doterajšiemu správcovi patrilo aj právo podať odvolanie. Obdobne postupoval odvolací súd aj vo veci sp. zn. 4 Obo 117/05.
Uznesením z 21. marca 2005, sp. zn. 2 Obo 80/05, Najvyšší súd Sloven­skej republiky, ako súd odvolací, zrušil rozhodnutie konkurzného súdu o ustanovení nového správcu konkurznej podstaty na základe schôdze kon­kurzných veriteľov. Najvyšší súd tak rozhodol na základe odvolania doteraj­šieho správcukonkurznej podstaty, ktorého považoval za osobuoprávnenú podať odvolanie. Odvolací súd vychádzal z toho, že jednouz podmienok zba­venia správcu konkurznej podstaty funkcie je vždy existencia dôležitých dôvodov, a to bez ohľadu na rozhodnutie schôdze konkurzných veriteľov o ustanovení nového správcu konkurznej podstaty. Obdobne postupoval Najvyšší súd Slovenskej republiky aj vo veci sp. zn. 6 Obo 190/05.
Na základe uvedených rozdielnych právoplatných rozhodnutí Najvyššie­ho súdu Slovenskej republiky obchodné kolégium podľa ustanovenia § 22 zákona č. 757/2004 Z. z. v spojení s článkom 9 ods. 1 písm. b) Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci zaujalo uvedené
 
stanovisko:
 
Podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrov­naní v znení jeho noviel (ďalej len „zákon o konkurze a vyrovnaní") z dôleži­tých dôvodov môže súd na návrh správcuzbaviť správcufunkcie. Súd aj bez návrhuzbaví správcufunkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iných dôležitých dôvodov. Ak súd zbaví správcu funkcie, ustanoví nového správcu. Súd ustanoví nového správcu podľa odseku 1 na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov; funkcia doterajšieho správcu zaniká dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov. Nového správcu súd ustanoví uznesením na schôdzi konkurzných veriteľov. Uznesenie súd doručí doterajšiemusprávcovi, novémusprávcovi a zverejní ho na úradnej tabuli súdu a v Obchodnom vestníku. Účinky doteraz vykonaných právnych úkonov doterajšieho správcuzostávajú zachované. Zbavením funkcie neza­niká správcova zodpovednosť podľa odseku2 za čas výkonufunkcie. Správ­ca, ktorý bol zbavený funkcie, je povinný riadne informovať nového správcu a dať mu k dispozícii všetky doklady.
V zmysle citovaného ustanovenia k zániku funkcie správcu môže dôjsť v troch prípadoch, a to:
  1. Na návrh správcumôže súd z dôležitých dôvodov zbaviť správcufunk-cie (veta prvá).
  2. Súd aj bez návrhuzbaví správcufunkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iných dôležitých dôvodov (veta druhá).
3. Ak tak rozhodne schôdza konkurzných veriteľov.
Vo všetkých týchto prípadoch súd následne ustanoví nového správcu podľa zásad uvedenýchv§8 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní. Kým v prvom a druhom prípade ustanovenie nového správcu nie je problematic­ké, v treťom prípade výklad citovaného ustanovenia nie je jednotný. Vo ve­ciach sp. zn. 2 Obo 80/05 a 6 Obo 190/05 senát obchodného kolégia vychá­dzal z toho, že citované ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o konkurze a vyrov­naní predstavuje jeden kompaktný celok a podmienky na odvolanie správ­cu uvedené v prvej a druhej vete musia byť splnené aj v treťom prípade, teda aj keď je správca odvolaný na základe rozhodnutia schôdze konkurz­ných veriteľov a súd aj v takomto prípade je povinný skúmať, či udoteraj-šieho správcusú dané dôležité dôvody na zbavenie funkcie. Naopak, vo veci sp. zn. 4 Obo 117/2005 senát obchodného kolégia vychádzal z toho, že ak na schôdzi konkurzných veriteľov došlo k ustanoveniu nového správcu, takéto rozhodnutie schôdze nepodlieha preskúmaniu súdom, pričomfunk­ciadoterajšieho správcuzaniká ex lege dňom rozhodnutia schôdze kon­kurzných veriteľov.
Citované ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o konkurze a vyrovnaní aj na­priek svojej legislatívne zložitej konštrukcii dôsledne rozlišuje v otázke ustanovenia správcukompetenciusúdua kompetenciuschôdze konkurz­ných veriteľov. Prvá, druhá a tretia veta definujú prípady, kedy o odvolaní a ustanovení nového správcu rozhoduje výlučne súd. Vo štvrtej vete sú prá­vomoci ohľadne ustanovenia nového správcurozdelené medzi schôdzukon-kurzných veriteľov a súd a k zánikufunkcie doterajšieho správcudochádza ex lege. Z gramatického výkladutejto štvrtej vety vyplýva, že je na výlučnej vôli schôdze konkurzných veriteľov, či vo funkcii správcu podstaty ponecha­jú doterajšieho správcu alebo do tejto funkcie ustanovia nového správcu. V tomto smere dané ustanovenie neurčuje žiadne podmienky. Schôdza kon­kurzných veriteľov takto môže postupovať kedykoľvek na základe výsledkov hlasovania. Pokiaľ však ide o právomoc súdu, dané ustanovenie § 8 ods. 5 štvrtej vety zákona o konkurze a vyrovnaní je formulované tak, že „súd ustanoví nového správcupodľa odseku1 čo znamená, že súd je v ta­komto prípade povinný ustanoviť nového správcu uvedeného v rozhodnutí schôdze konkurzných veriteľov s tým, že zákon mu neukladá a ani neumož­ňuje dôvodnosť ustanovenia nového správcu posudzovať podľa prvej a dru­hej vety § 8 ods. 5 zákona o konkurze a vyrovnaní, ale výslovne súdu ukladá povinnosť ustanoviť nového správcupodľa odseku1 § 8 zákona o konkurze a vyrovnaní, t. j., že musí ísť o správcu, ktorý je zapísaný v príslušnom zo­zname správcov. Naviac, súd nového správcu je povinný ustanoviť uznese­ním priamo na schôdzi konkurzných veriteľov, pričom je zrejmé, že musí ísť o tú schôdzukonkurzných veriteľov, na ktorej veritelia zvolili nového správ­cu. To všetko nasvedčuje tomu, že štvrtá veta § 8 ods. 5 zákona o konkurze a vyrovnaní otázkuustanovenia nového správcurieši úplne samostatne a nezávisle od znenia predchádzajúcich viet tohto odseku. Preto súd v tomto prípade pri rozhodovaní o ustanovení nového správcu nemôže skúmať, či sú splnené podmienky uvedené v predchádzajúcich vetách tohto ustanovenia.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 5 šiestej vety uvedené uznesenie o ustano­vení nového správcusúd doručí doterajšiemusprávcovi, ktorého funkcia za­niká ex lege dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov, ďalej nové-musprávcovi a zverejní ho na úradnej tabuli súdua v Obchodnom vestníku. Keďže funkcia doterajšieho správcu zaniká ex lege, je zrejmé, že uznesenie súduo ustanovení nového správcusa ho žiadnym spôsobom nedotýka, a preto nie je osobou oprávnenou podať proti tomuto uzneseniu odvolanie. Na podanie odvolania nie je oprávnený ani v prípade, ak by súd osobitým výrokom uznesenia deklaroval, že funkcia doterajšieho správcu zanikla.
 
 
Poznámka: Zákon č. 328/1991 Zb. bol zrušený zákonom č. 7/2005 Z. z. Vzhľadom na znenie § 206 zákona č. 7/2005 Z. z. problematika riešená tým­to stanoviskom je aj naďalej aktuálna.