Stanovisko NS SR k vládnemu auditu MF SR z 15.7. 2011

Stanovisko NS SR k vládnemu auditu MF SR z 15.7. 201115.07.2011 - Na základe požiadavky viacerých zástupcov médií zverejňujeme stanovisko predsedníčky správneho kolégia JUDr. Idy Hanzelovej, ktorá je poverená zastupovaním predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina počas dovolenky.
   
         Najvyšší súd Slovenskej republiky, zastúpený riaditeľom správy NS SR, ktorý je poverený riadením ekonomiky a kontroly, 15. júla 2011 prijal audítorskú skupinu Ministerstva financií Slovenskej republiky za účelom predloženia poverenia na vykonanie vládneho auditu. Pre existujúcu právnu prekážku, ktorú tvorí rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 5 Sžf/18/2011 z 28. apríla 2011, ktorým bol potvrdený rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3S 314/2010-47 z 18. januára 2011 nie je možné ho ďalej vykonávať.