Trojčlenné senáty

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Trojčlenné senáty
Trojčlenné senáty rozhodujú:
  • o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov, okresných súdov, vyššieho vojenského súdu a vojenských obvodových súdov a v ďalších zákonom určených prípadoch,
  • preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy, ak neustanovuje zákon inak,
  • rozhodujú o uznanní a vykonateľnosti rozhodnutí cudzozemských súdov na území SR, ak to vyžaduje zákon, alebo medzinárodná zmluva.
Zloženie trojčlenných senátov je aktualizované v rozvrhu práce na kalendárny rok