Vyhlásenie výberu na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii radca, stála štátna služba