Vyhlásenie výberu na 5 štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radca pre odbor dokumentácie, analytiky a komparatistiky