Vyhlásenie výberu na obsadenie 6 štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radca – asistent sudcu Najvyššieho súdu SR