Skočiť na obsah

Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu

opii_logo_iskns


Názov a sídlo prijímateľa: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Župné námestie 13, 814 90

Názov projektu: Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu
Kód projektu v ITMS2014+: 311071V393
Výzva - kód Výzvy: OPII-2018/7/22-NP
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c) : Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu www.eufondy.sk
Sprostredkovateľský orgán:  Ministerstvo investícií, reginálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  www.mirri.gov.sk

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 5 432 222,3 €
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 9/2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 3/2022

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk
 

Štúdia uskutočniteľnosti pre „Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu“:

Dokumenty sú dostupné aj  na MetaIS
 
 


Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Skočiť na navigáciu