Skočiť na obsah

Rozpočet na rok 2010

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky na rok   2010Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2010 bol schválený Národnou radou
Slovenskej republiky  4. novembra 2009 zákona č. 497/2009 Z.z.

Nadväzne na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 692 z 30. septembra 2009 Ministerstvo financií SR


listom č. j. MF/025821/2009-441 z 16.10.2009

oznámilo Najvyššiemu súdu SR rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010:

Kapitola: Najvyšší súd SR

(v eurách)

PRÍJMY KAPITOLY 1 328
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 8 521 793
z toho:
Bežné výdavky
8 421 501
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  osobné vyrovnania 
5 770 052
z toho:
aparát  ústredného orgánu
5 652 281
Kapitálové výdavky 100 292


Rozpočtová organizácia: Najvyšší súd Slovenskej republiky
Program: 01W Jednotný výklad/aplikácia zákona

Príjmy: 1 328
VÝDAVKY CELKOM 8 228 406
z toho:
Bežné výdavky
8 138 032
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania
5 652 281
Kapitálové  výdavky 90 374

Rozpočtová organizácia: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Program: 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov

Príjmy: 0
VÝDAVKY CELKOM 293 387
z toho:
Bežné výdavky
283 469
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania
117 771
Kapitálové  výdavky  9 918

Skočiť na navigáciu