Skočiť na obsah

Rozpočet na rok 2011

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky na rok 2011Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 bol schválený Národnou radou
Slovenskej republiky  8. decembra 2010.

Nadväzne na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 667 z  6. októbra  2010
Ministerstvo financií Slovenskej republiky listom č. j. MF/029774/2010-441 z  21.12.2010
oznámilo Najvyššiemu súdu SR rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011:

kapitola: 06 - Najvyšší súd Slovenskej republiky 

(v eurách)

PRÍJMY KAPITOLY 2 162
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 8 032 705
z toho:
Bežné výdavky
7 926 438
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  osobné vyrovnania
5 455 363
z toho:
aparát  ústredného orgánu 
5 213 708
Kapitálové výdavky 106 267

          
Rozpočtová organizácia: Najvyšší súd Slovenskej republiky
Program: 01W Jednotný výklad/aplikácia zákona

Príjmy: 2 162
VÝDAVKY CELKOM 7 566 161
z toho:
Bežné výdavky
7 475 787
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
5 213 708
Kapitálové  výdavky 90 374


Rozpočtová organizácia: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Program: 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov

Príjmy: 0
VÝDAVKY CELKOM 466 544
z toho:
Bežné výdavky
450 651
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
241 655
Kapitálové  výdavky  15 893


 

Skočiť na navigáciu