Skočiť na obsah

Rozpočet na rok 2012

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky na rok 2012Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2012 bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky  7. decembra 2011.

Nadväzne na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 651 z 12. októbra  2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky listom č. j. MF/030234/2011-441 z  20.12.2011 oznámilo Najvyššiemu súdu SR rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012:

kapitola: 06 - Najvyšší súd Slovenskej republiky 

(v eurách)

PRÍJMY KAPITOLY 2 200
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 8 169 283
z toho:
Bežné výdavky
8 068 991
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  osobné vyrovnania
5 588 566
Kapitálové výdavky 100 292

          
Rozpočtová organizácia: Najvyšší súd Slovenskej republiky
Program: 01W Jednotný výklad/aplikácia zákona

Príjmy: 2 200
VÝDAVKY CELKOM 7 713 604
z toho:
Bežné výdavky
7 623 230
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
5 346 911
Kapitálové  výdavky 90 374


Rozpočtová organizácia: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Program: 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov

Príjmy: 0
VÝDAVKY CELKOM 455 679
z toho:
Bežné výdavky
445 761
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
241 655
Kapitálové  výdavky  9 918


                                                                                                                       
                                                                                                 
                                                                                                          

                                                                                
                                                                                               
Skočiť na navigáciu