NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

Rozpočet na rok 2012

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky na rok 2012Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2012 bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky  7. decembra 2011.

Nadväzne na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 651 z 12. októbra  2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky listom č. j. MF/030234/2011-441 z  20.12.2011 oznámilo Najvyššiemu súdu SR rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012:

kapitola: 06 - Najvyšší súd Slovenskej republiky 

(v eurách)

PRÍJMY KAPITOLY 2 200
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 8 169 283
z toho:
Bežné výdavky
8 068 991
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  osobné vyrovnania
5 588 566
Kapitálové výdavky 100 292

          
Rozpočtová organizácia: Najvyšší súd Slovenskej republiky
Program: 01W Jednotný výklad/aplikácia zákona

Príjmy: 2 200
VÝDAVKY CELKOM 7 713 604
z toho:
Bežné výdavky
7 623 230
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
5 346 911
Kapitálové  výdavky 90 374


Rozpočtová organizácia: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Program: 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov

Príjmy: 0
VÝDAVKY CELKOM 455 679
z toho:
Bežné výdavky
445 761
v tom:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
241 655
Kapitálové  výdavky  9 918