Skočiť na obsah

Rozpočet na rok 2013

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu
kapitoly Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
na rok 2013

 
 
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky  13.12.2012 zákonom č. 438/2012 Z.z. 
 
Nadväzne na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 532 z  10. októbra  2012  Ministerstvo financií Slovenskej republiky listom č. j. MF/027683/2012-441 z  28.12.2012 oznámilo Najvyššiemu súdu SR rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013:

kapitola: 06 - Najvyšší súd Slovenskej republiky 

(v eurách)

Príjmy kapitoly 5 000
Výdavky kapitoly celkom 8 788 394
z toho:  
Bežné výdavky 8 788 394
v tom:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  osobné vyrovnania 6 085 308
z toho:  
aparát  ústredného orgánu 5 855 736
Kapitálové výdavky 100 292


Rozpočtová organizácia: Najvyšší súd Slovenskej republiky
Program: 01W Jednotný výklad/aplikácia zákona

Príjmy: 5 000
Výdavky celkom 8 360 256
z toho:  
Bežné výdavky 8 269 882
v tom:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 5 855 736
Kapitálové  výdavky 90 374
   

 
Rozpočtová organizácia: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Program: 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov

Príjmy: 0
Výdavky celkom 428 138
z toho:  
Bežné výdavky 418 220
v tom:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 229 572
Kapitálové  výdavky 9 918
                                                                      
                                                                                             
Skočiť na navigáciu