Skočiť na obsah

Rozpočet na rok 2014

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu

kapitoly Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

na rok 2014
 

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky  12.12.2013 zákonom č. 473/2013 Z.z. 
 
Nadväzne na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 588 z  10. októbra  2013  Ministerstvo financií Slovenskej republiky listom č. j. MF/027759/2013-441 z  17.12.2013 oznámilo Najvyššiemu súdu SR rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014:

kapitola: 06 - Najvyšší súd Slovenskej republiky

(v eurách)
 

Príjmy kapitoly 2 000
Výdavky kapitoly celkom 8 759 819
z toho:  
Bežné výdavky 8 688 102
v tom:  
Mzdy, platy, služobné príjmy  
a ostatné  osobné vyrovnania 6 085 308
z toho:  
aparát  ústredného orgánu 5 873 016
Kapitálové výdavky 71 717
   
Rozpočtová organizácia: Najvyšší súd Slovenskej republiky  
Program: 01W Jednotný výklad/aplikácia zákona  
   
Príjmy: 2 000
Výdavky celkom 8 353 153
z toho:  
Bežné výdavky 8 287 162
v tom:  
Mzdy, platy, služobné príjmy  
a ostatné osobné vyrovnania 5 873 016
Kapitálové  výdavky   65 991
   
Rozpočtová organizácia: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky  
Program: 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov  
   
Príjmy: 0
Výdavky celkom 406 666
z toho:  
Bežné výdavky 400 940
v tom:  
Mzdy, platy, služobné príjmy  
a ostatné osobné vyrovnania 212 292
Kapitálové  výdavky 5 726
   
Skočiť na navigáciu