NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

Rozpočet na rok 2014

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu

kapitoly Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

na rok 2014
 

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky  12.12.2013 zákonom č. 473/2013 Z.z. 
 
Nadväzne na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 588 z  10. októbra  2013  Ministerstvo financií Slovenskej republiky listom č. j. MF/027759/2013-441 z  17.12.2013 oznámilo Najvyššiemu súdu SR rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014:

kapitola: 06 - Najvyšší súd Slovenskej republiky

(v eurách)
 

Príjmy kapitoly 2 000
Výdavky kapitoly celkom 8 759 819
z toho:  
Bežné výdavky 8 688 102
v tom:  
Mzdy, platy, služobné príjmy  
a ostatné  osobné vyrovnania 6 085 308
z toho:  
aparát  ústredného orgánu 5 873 016
Kapitálové výdavky 71 717
   
Rozpočtová organizácia: Najvyšší súd Slovenskej republiky  
Program: 01W Jednotný výklad/aplikácia zákona  
   
Príjmy: 2 000
Výdavky celkom 8 353 153
z toho:  
Bežné výdavky 8 287 162
v tom:  
Mzdy, platy, služobné príjmy  
a ostatné osobné vyrovnania 5 873 016
Kapitálové  výdavky   65 991
   
Rozpočtová organizácia: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky  
Program: 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov  
   
Príjmy: 0
Výdavky celkom 406 666
z toho:  
Bežné výdavky 400 940
v tom:  
Mzdy, platy, služobné príjmy  
a ostatné osobné vyrovnania 212 292
Kapitálové  výdavky 5 726