Skočiť na obsah

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb

obr156
 

Názov a sídlo prijímateľa: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 814 90 Bratislava

Názov projektu: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb

Kód projektu v ITMS+: 311071BXN6

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu: celé územie SR


Špecifický cieľ:

ŠC 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

ŠC 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov


Stručný opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je, prostredníctvom plánovaných aktivít a činností, inovovať služby Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tak, aby boli dosiahnuté sledované vlastnosti služieb, a to: multikanálový prístup k službám; služby v kontexte životných situácií; dostupnosť rozhodovacej praxe; pro-klientsky prístup k účastníkom súdneho konania a sporovým stranám súdneho konania a užívateľsky prívetivé služby. Výsledky projektu prispejú k technologickému a dátovému rozvoju v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky.

Realizáciou projektových aktivít sa sleduje dosiahnutie:
  • zjednodušenia životných situácií pre koncových používateľov elektronických služieb,
  • zvýšenia využívania elektronických služieb,
  • zvýšenia používateľskej prívetivosti webového sídla,
  • zvýšenia spokojnosti s riešením potrieb v rámci životnej situácie a
  • zavedenia manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov.

Projektom budú zlepšené tieto elektronické služby:
  • Podávanie žiadosti o nahliadnutie do spisu týkajúceho sa konania na Najvyššom súde SR
  • Publikovanie rozhodnutí Najvyššieho súdu SR
  • Zaznamenávanie a vyhodnocovanie spätnej väzby
  • Služba „Moje konanie“ (služba pre účastníkov konania a sporové strany na zistenie a sledovanie stavu súdneho konania na Najvyššom súde)

 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 840 000,88 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2023
 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

Skočiť na navigáciu