Disciplinárne senáty od 1. júla po novom

Disciplinárne senáty od 1. júla po novom28.06.2017 - Bratislava, pdf
 
 Tlačová správa
  
S účinnosťou od 1. júla 2017 Najvyšší súd Slovenskej republiky prestáva zabezpečovať činnosť disciplinárnych senátov po organizačnej a technickej stránke. 
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 152/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony dôjde k rozšíreniu pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky. Tomuto vrcholnému orgánu sudcovskej legitimity bola zverená zodpovednosť za celkové zabezpečenie činnosti disciplinárnych senátov. Okrem kreovania disciplinárnych senátov, teda voľby, prípadne odvolávania ich predsedov a členov, určovania ich zloženia a riadenia a organizácie ich práce prostredníctvom rozvrhu práce pribudne Súdnej rade Slovenskej republiky jedna dôležitá kompetencia. Súdna rada Slovenskej republiky bude od 1. júla 2017 vykonávať dohľad nad dodržiavaním zásad dôstojnosti a plynulosti disciplinárneho konania, ktorý je obdobou dohľadu vykonávaného predsedami súdov.
Nové povinnosti bude mať aj Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá bude od 1. júla 2017 organizačne a technicky zabezpečovať činnosť disciplinárnych senátov  a zverejňovať ich rozhodnutia. Na kanceláriu súdnej rady tak od 1. júla 2017 prechádzajú povinnosti, ktorých plnenie dovtedy zabezpečoval Najvyšší súd Slovenskej republiky. Od pondelka Vás tak už v informačnom centre najvyššieho súdu na kanceláriu pre disciplinárne senáty neprepoja.
 
 Oddelenie komunikácie s verejnosťou