Sudcovská rada

 » Sudcovská rada
Sudcovská rada sa podieľa na riadení a správe Najvyššieho súdu ako orgán sudcovskej samosprávy. Sudcovská rada vystupuje aj na ochranu práv a oprávnených záujmov sudcov, najmä v oblasti vytvárania rovnakých pracovných podmienok a rovnomerného pracovného zaťažovania sudcov. Ak nie je sudcovská rada zvolená, pôsobnosť Sudcovskej rady vykonáva plénum Najvyššieho súdu.

Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum Najvyššieho súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu Najvyššieho súdu a podpredsedu Najvyššieho súdu je nezlučiteľný s členstvom v Sudcovskej rade. Tým však nie je dotknuté právo predsedu Najvyššieho súdu a podpredsedu Najvyššieho súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov Sudcovskej rady. Ak pôsobnosť Sudcovskej rady vykonáva plénum Najvyššieho súdu, predseda Najvyššieho súdu a podpredseda Najvyššieho súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti Sudcovskej rady.

Sudcovská rada si zo svojich členov volí a odvoláva predsedu Sudcovskej rady a aspoň jedného podpredsedu Sudcovskej rady. Rokovanie Sudcovskej rady zvoláva, navrhuje jeho program a vedie predseda Sudcovskej rady alebo ním poverený podpredseda Sudcovskej rady. Ak predseda Sudcovskej rady alebo podpredsedovia Sudcovskej rady nie sú ešte zvolení, zasadanie sudcovskej rady zvoláva prípravný výbor zložený z troch funkčne najstarších členov Sudcovskej rady; zasadanie Sudcovskej rady vedie funkčne najstarší sudca. Program rokovania schvaľuje Sudcovská rada.

Sudcovská rada Najvyššieho súdu:

  • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu súdu,
  • prerokúva správu predsedu Najvyššieho súdu o použití rozpočtových prostriedkov,
  • prerokúva návrh rozvrhu práce Najvyššieho súdu a zaujíma k nemu stanovisko,
  • rozhoduje o námietkach sudcov,
  • podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
  • spolurozhoduje o niektorých platových veciach sudcov,
  • schvaľuje rokovací poriadok Sudcovskej rady,
  • na požiadanie predsedu Najvyššieho súdu zaujíma stanoviská vo veciach patriacich do pôsobnosti predsedu Najvyššieho súdu,
  • rozhoduje v iných veciach, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Predseda Najvyššieho súdu a podpredseda Najvyššieho súdu majú právo byť prítomní na rokovaní Sudcovskej rady a vyjadrovať sa k prerokúvaným otázkam. Sudcovská rada môže prizvať na rokovanie riaditeľa správy Najvyššieho súdu, ak je predmetom rokovania rozpočet Najvyššieho súdu, a vedúceho zamestnanca organizačného útvaru Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ak je predmetom rokovania rozvrh práce Najvyššieho súdu. Ak sú tieto osoby prizvané na rokovanie Sudcovskej rady, predseda Sudcovskej rady im na požiadanie udelí slovo. Na rokovanie sudcovskej rady možno prizvať aj iné osoby, ak tak rozhodne Sudcovská rada.
           
Hlasovanie Sudcovskej rady je verejné, to však neplatí, ak Sudcovská rada volí predsedu Sudcovskej rady a podpredsedu Sudcovskej rady. Člen sudcovskej rady nemá hlasovacie právo pri rozhodovaní o veciach, ktoré sa ho priamo týkajú. Sudcovská rada je uznášaniaschopná, ak sa na jej rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia Sudcovskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Predseda Sudcovskej rady vhodným spôsobom zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti Sudcovskej rady, najmä termín zasadnutia Sudcovskej rady, návrh programu, uznesenia Sudcovskej rady a zápisnicu zo zasadnutia Sudcovskej rady. Predseda Najvyššieho súdu je povinný na žiadosť predsedu Sudcovskej rady zverejniť informácie o činnosti Sudcovskej rady. Sudcovská rada schvaľuje svoj rokovací poriadok a jeho zmeny.
Predsedom Sudcovskej rady Najvyššieho súdu je Mgr. Peter Melicher.

Členmi Sudcovskej rady Najvyššieho súdu sú:

Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Jana Serbová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.
JUDr. Oľga Trnková


2018
pdf 2018-01-16 Pozvánka (283kB)


 2017

pdf  2017-12-13 Zápisnica (100kB)
pdf  2017-11-27 Zápisnica (73kB)
pdf  2017-11-14 Zápisnica (103kB)
pdf  2017-10-31 Zápisnica (105kB)
pdf  2017-10-25 Zápisnica (71kB)
pdf  2017-10-10 Zápisnica (116kB)
pdf  2017-09-19 Zápisnica (71kB)
pdf  2017-09-12 Zapisnica (105kB)
pdf  2017-09-12 Pozvánka (275kB)
pdf  2017-08-24 Zapisnica (203kB)
pdf  2017-08-14 Zapisnica (202kB)
pdf  2017-06-20 Zapisnica (100kB)
pdf  2017-06-13 Pozvánka (260kB)
pdf  2017-05-23 Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania voľby ôsmich členov Súdnej rady Slovenskej republiky (92kB)
pdf  2017-05-23 Zápisnica (97kB)
pdf  2017-05-11 Zápisnica (242kB)
pdf  2017-05-11 Pozvánka (83kB)
pdf  2017-04-19 Zápisnica (234kB)
pdf  2017-04-12 Oznam (190kB)
pdf  Stanovisko prezídia ZSS k realizácii práva sudcu na slobodu prejavu, obmedzenia uvedeného práva a zodpovednosti sudcu (216kB)
pdf  2017-04-19 Pozvánka (268kB)
pdf  2017-04-12 Zápisnica (192kB)
pdf  2017-03-14 Zápisnica (317kB)
pdf  2017-02-27 Zápisnica (64kB)
pdf  2017-02-15 Zápisnica (216kB)
pdf  Zásady priznania odmien sudcom 2017 (248kB)
pdf  2017-01-17 Zápisnica (101kB)


2016

pdf  2016-12-14 Zápisnica (347kB)
pdf  2016-12-06 Zápisnica (114kB)
pdf  2016-11-29 Zápisnica (200kB)
pdf  2016-12-06 Pozvánka (175kB)
pdf  2016-11-23 Zápisnica (135kB)
pdf  2016-11-15 Zápisnica (212kB)
pdf  2016-11-14 Zápisnica (133kB)
pdf  2016-12-14 Pozvánka na volebné zasadnutie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (126kB)
pdf  2016-11-08 Zápisnica (173kB)
pdf  2016-11-08 Pozvánka (174kB)
pdf  2016-10-13 Zápisnica (132kB)
pdf  2016-10-05 Zápisnica (155kB)
pdf  2016-10-05 Pozvánka (173kB)
pdf  2016-09-13 Zápisnica (239kB)
pdf  2016-09-06 Pozvánka (175kB)
pdf  2016-08-16 Zápisnica (231kB)
pdf  2016-07-20 Zápisnica (214kB)
pdf  2016-06-29 Zápisnica (198kB)
pdf  2016-06-21 Pozvánka (181kB)
pdf  2016-05-30 Zápisnica (130kB)
pdf  2016-05-10 Zápisnica (375kB)
pdf  2016-05-10 Pozvánka (170kB)
pdf  2016-04-12 Zápisnica (195kB)
pdf  2016-04-05 Pozvánka (175kB)
pdf  2016-03-31 Zápisnica (129kB)
pdf  2016-03-08 Zápisnica (180kB)
pdf  2016-02-16 Zápisnica (195kB)
pdf  2016-02-08 Pozvánka (173kB)
pdf  2016-01-19 Zápisnica (210kB)
pdf  2016-01-19 Pozvánka (176,5kB)
pdf  2016-07-07 Zápisnica (222kB)

2015

pdf  2015-12-08 Zápisnica (282kB)
pdf  2015-11-23 Zápisnica (143kB)
pdf  2015-11-18 Zápisnica (1,13MB)
pdf  2015-11-10 Zápisnica (160kB)
pdf  2015-10-28 Zápisnica
(142kB)
pdf  2015-10-20 Zápisnica (284kB)
pdf  2015-10-13 Zápisnica
(178kB)
pdf  2015-10-13 Pozvánka (174kB)
pdf  2015-09-29 Zápisnica
(291kB)
pdf 
 2015-09-09 Zápisnica (157kB)
pdf  2015-09-08 Oznam
(124kB)
pdf  2015-09-08 Pozvánka
(172kB)
pdf  2015-08-18 Zápisnica
(171kB)
pdf  2015-07-29 Pozvánka
(120kB)
pdf  2015-06-16 Zápisnica
(264kB)
pdf
  2015-06-16 Pozvánka (175kB)
pdf  2015-05-26 Zápisnica
(128kB)
pdf  2015-05-19 Zápisnica
(215kB)
pdf  2015-05-12 Zápisnica
(169kB)
pdf
  2015-04-28 Zápisnica (127kB)
pdf
  2015-04-14 Zápisnica (157kB)
pdf  2015-04-08 Zápisnica
(130kB)
pdf  2015-04-14 Pozvánka
(168kB)
pdf  2015-03-17 Zápisnica (131kB)
pdf
  2015-03-11 Zápisnica (174kB)
pdf
  2015-02-10 Zápisnica (424kB)
pdf  2015-01-19 Zápisnica z volebného zasadnutia sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky (424kB)
pdf  2015-01-19 Zápisnica o výsledku hlasovania hlasovania volebného pléna Najvyššieho súdu Slovenskejrepubliky o kandidátoch na členov Sudcovskej rady pri Najvyššom súde Slovenskej republiky (424kB)
pdf 2015-01-13 Zápisnica
(294kB)

2014
 
pdf  2014-11-25 Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania voľby jedného člena Sudnej rady Slovenskej republiky sudcami na zhromaždení sudcov v pôsobnosti NS SR
(669kB)
pdf  2014-11-25 Zápisnica zo zhromaždenia sudcov NS SR (213kB)

pdf
  2014-11-25 Zápisnica (128kB)
pdf  2014-11-11 Zápisnica (157kB)
pdf
  2014-10-29 Zápisnica (129kB)
pdf
  2014-10-14 Zápisnica (158kB)
pdf  2014-10-09 Zápisnica
(212kB)
pdf  2014-10-02 Zápisnica
(209kB)
pdf  2014-09-16 Zápisnica
 (210kB)
pdf  2014-09-16 Zápisnica (210kB)
pdf
  2014-09-09 Zápisnica (173kB)
pdf
  2014-09-09 Pozvánka (171kB)
pdf
  2014-08-21 Zápisnica z mimoriadneho rokovania Sudcovskej rady NS SR (153kB)
pdf
  2014-08-08 Zápisnica (210kB)
pdf
  2014-07-17 Zápisnica (221kB)
pdf
  2014-07-09 Zápisnica (132kB)
pdf
  2014-07-03 Zápisnica (234kB)
pdf  2014-07-03 Pozvánka
 (149kB)
pdf 
 2014-06-10 Zápisnica (75kB)
pdf 
 2014-06-13 Zápisnica  o elektronickom hlasovaní Sudcovskej rady NS SR (203kB)
pdf  2014-05-06 Zápisnica
 (116kB)
pdf
  2014-05-06 Pozvánka (124kB)
pdf
  2014-04-15 Zápisnica (235kB)
pdf
  2014-04-08 Zápisnica (305kB)
pdf
  2014-04-08 Pozvánka (128kB)
pdf
  2014-03-19 Zápisnica - mimoriadne zasadnutie (433kB)
pdf
  2014-03-17 Pozvánka (74kB)
pdf  2014-03-11 Zápisnica
 (83kB)
pdf
  2014-02-11 Zápisnica (279kB)
pdf 
 2014-02-06 Pozvánka (129kB)
pdf 
 2014-01-30 Zápisnica o elektronickom hlasovaní Sudcovskej rady NS SR (234kB)
pdf  2014-01-22 Zápisnica z elektronického hlasovania Sudcovskej rady NS SR
 (39kB)
pdf
  2014-01-20 Zápisnica zo zasadnutia Sudcovskej rady NS SR (207kB)
pdf
  2014-01-15 Zápisnica (138kB)
pdf
  2014-01-13 Zápisnica z volebného zasadnutia Pléna NS SR (357kB)
pdf  2014-01-13 Zápisnica o výsledkoch hlasovania do sudcovskej rady (60kB)
pdf  2014-01-13 Zápisnica - mimoriadne  zasadnutie
 (26kB)
pdf  2014-01-09 Pozvánka - mimoriadne  zasadnutie (17kB)

2013

pdf  2013-12-13 Zápisnica (205kB)
pdf  2013-12-11 Zápisnica (165kB)
pdf  2013-12-10 Zápisnica  (134kB)
pdf  2013-12-10 Zápisnica  (132kB)
pdf  2013-12-10 Zápisnica  (134kB)
pdf  2013-12-10 Zápisnica  (133kB)

pdf 2013-12-05 Zápisnica (125kB)

pdf 2013-11-25 Zápisnica (216kB)
pdf 2013-11-25 Pozvánka (72kB)

pdf 2013-11-11 Zápisnica (226kB)

pdf 2013-10-21 Zápisnica (164kB)
pdf 2013-10-21 Pozvánka (71kB)

pdf 2013-10-09 Zapisnica z el. hlasovania (285kB)
pdf 2013-08-22 Zápisnica z el. hlasovania (309kB)
pdf 2013-07-31 Zápisnica z el. hlasovania (304kB)
pdf  2013-07-25 Zápisnica z el. hlasovania (341kB)
pdf  2013-07-22 Zápisnica z el. hlasovania (371kB)
pdf  2013-06-25 Zápisnica z el. hlasovania (130kB)

pdf 2013-09-16 Zápisnica (153kB)
pdf 2013-09-16 Pozvánka (71kB)

pdf  2013-06-17 Zápisnica (187kB)
pdf  2013-06-17 Pozvánka (70kB)

pdf  2013-05-20 Zápisnica (170kB)
pdf  2013-05-20 Pozvánka (72kB)

pdf  2013-04-30 Zápisnica (218kB)
pdf  2013-04-30 Pozvánka (68kB)

pdf  2013-04-15 Zápisnica (180kB) 
pdf  2013-04-15 Pozvánka (72kB)

pdf  2013-03-11 Zápisnica (184kB)
pdf  2013-03-11 Pozvánka (72kB)

pdf  2013-02-11 Zápisnica (560kB)
pdf  2013-02-11 Pozvánka (76kB)

pdf  2013-02-04 Zápisnica (160kB)
pdf  2013-02-04 Pozvánka (72kB)

pdf  2013-01-14 Zápisnica (184kB)
pdf  2013-01-14 Pozvánka (72kB)


pdf  Plán práce Sudcovskej rady NS SR na rok 2013 (132kB)


2012

pdf  2012-12-03 Argument Gavalec (280kB)
pdf  2012-12-03 Správa 2 (308kB)
pdf  2012-12-03 Správa 1 (212kB)
pdf  2012-12-03 Zápisnica (228kB)
pdf  2012-12-03 Pozvánka (72kB)

pdf  2012-11-26 Zápisnica (348kB)
pdf  2012-11-26 Pozvánka (72kB)

pdf  2012-10-15 Zápisnica (176kB)
pdf  2012-10-15 Pozvánka (72kB)

pdf  2012-09-26 El. hlasovanie (132kB)

pdf  2012-09-17 Zápisnica (148kB)
pdf  2012-09-17 Pozvánka (72kB)

pdf  2012-08-22 Zápisnica (164kB)
pdf  2012-08-22 Pozvánka (68kB)

pdf  2012-07-23 Zápisnica (170kB)
pdf  2012-07-23 Pozvánka (136kB)

pdf  2012-06-25 El. Hlasovanie (464kB)

pdf  2012-06-19 Zápisnica (324kB)
pdf  2012-06-19 Príloha k zápisnici (308kB)
pdf  2012-06-19 Pozvánka (136kB) 

pdf  2012-06-08 El. hlasovanie (328kB)

pdf  2012-06-04 Zápisnica (412kB)
pdf  2012-06-04 Pozvánka (140kB)

pdf  2012-05-29 Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania (432kB)
pdf  2012-05-29 Zápisnica zo zhromaždenia sudcov (144kB)

pdf  2012-05-14 Zápisnica (344kB)
pdf  2012-05-14 Rokovací poriadok (332kB)
pdf  2012-05-14 Pozvánka (136kB)

pdf  2012-05-10 Zápisnica (288kB)
pdf  2012-05-10 Pozvánka (136kB)

pdf  2012-04-26 El. hlasovanie (148kB)

pdf  2012-04-16 Zápisnica (420kB)
pdf  2012-04-16 Prezenčná listina kolégií (420kB)
pdf  2012-04-16 Pozvánka (136kB)

pdf  2012-04-02 Zápisnica (240kB)
pdf  2012-04-02 Pozvánka (140kB)

pdf  2012-03-05 Zápisnica (504kB)
pdf  2012-03-05 Pozvánka (70kB)

pdf  2012-02-06 Zápisnica (276kB)
pdf  2012-02-06 Pozvánka (136kB)

pdf  2012-01-09 Zápisnica (520kB)
pdf  2012-01-09 vyjadrenie člena (316kB)
pdf  2012-01-09 Pozvánka (140kB)


2011

pdf  2011-12-05 Zápisnica (360kB)
pdf  2011-12-05 Doplnenie programu (64kB)
pdf  2011-12-05 Pozvánka (68kB)

pdf  2011-11-14 Zápisnica (385kB)
pdf  2011-11-14 Pozvánka (72kB)

pdf  2011-10-03 Zápisnica (841kB)
pdf  2011-10-03 Pozvánka (140kB)

pdf  2011-09-19 Zápisnica (537kB)
pdf  2011-09-19 Pozvánka (141kB)

pdf  2011-07-18 Zápisnica (166kB)
pdf  2011-07-18 Pozvánka (71kB)

pdf  2011-06-27 Zápisnica (137kB)
pdf  2011-06-27 Pozvánka (69kB)

pdf  2011-06-20 Zápisnica (303kB)
pdf  2011-06-20 Pozvánka (68kB)

pdf  2011-06-13 Zápisnica (379kB)
pdf  2011-06-13 vyjadrenie člena (128kB)
pdf  2011-06-13 Doplnenie programu (66kB)
pdf  2011-06-13 Pozvánka (73kB)

pdf  2011-05-24 Zápisnica (166kB)
pdf  2011-05-24 Doplnenie programu (64kB)
pdf  2011-05-24 Pozvánka (69kB)

pdf  2011-05-18 Zápisnica (295kB)
pdf  2011-05-18 Pozvánka (70kB)

pdf  2011-05-04 Zápisnica (129kB)
pdf  2011-05-04 Pozvánka (69kB)

pdf  2011-04-27 Zápisnica (157kB)
pdf  2011-04-27 Pozvánka (75kB)

pdf  2011-04-14 Zápisnica (389kB)
pdf  2011-04-14 el. hlasovanie JUDr. Michalík (119kB)
pdf  2011-04-14 el. hlasovanie JUDr. Kúdelová (118kB)
pdf  2011-04-14 Pozvánka (69kB)

pdf  2011-04-04 Zápisnica (157kB)
pdf  2011-04-04 Pozvánka (72kB)