Dňa 19. januára 2015 sa predsedníčka Najvyššieho súdu SR pri príležitosti Nového roka 2015 prihovorila sudcom a zamestnancom.

Dňa 19. januára 2015 sa predsedníčka Najvyššieho súdu SR pri príležitosti Nového roka 2015 prihovorila sudcom a zamestnancom.19.01.2015 -

Dňa 19. januára 2015 sa predsedníčka Najvyššieho súdu SR pri príležitosti Nového roka 2015 prihovorila sudcom a zamestnancom. Oboznámila prítomných so stavom občianskoprávnej, obchodnoprávnej, správnej a trestnoprávnej agendy v roku 2014. Konštatovala, že celkovo na Najvyšší súd SR napadlo 17 990 vecí, z ktorých bolo sudcami všetkých kolégií vybavených 15 297,   nevybavených zostalo 12 085.   Z toho starších do 2 rokov 1 304 a starších nad 2 roky 106 vecí.

     Za vykonanú prácu poďakovala a súčasne poukázala na skutočnosť, že tieto výsledky dosiahli sudcovia v spolupráci s administratívnymi zamestnancami vynaložením zvýšeného úsilia, lebo všetci pracovali s poddimenzovaným stavom. Plánovaný stav sudcov NS SR je totiž 85 a ku koncu roka sa tento stav znížil na 77.  Rovnako chýbajú asistenti sudcov a zapisovateľky.

          V stručnosti špecifikovala, v čom spočívajú najzávažnejšie problémy Najvyššieho súdu SR, že ide najmä o neprimerane vysoký nárast občianskoprávnej agendy, ale aj agendy obchodnoprávnej a správnej, ďalej v náraste celkových nevybavených vecí a vecí starších ako jeden rok a starších ako dva roky.

     Za ďalší problém označila nevyhovujúce pracovné podmienky, najmä stiesnené pracovné prostredie, nevyhovujúcu budovu, v ktorej táto inštitúcia sídli. Uviedla tiež spôsoby, prostredníctvom ktorých by chcela daný stav napraviť. Za prvý krok označila rozvrh práce na rok 2015, ktorý sa snažila vytvoriť tak, aby sa  čo najlepšie zabezpečil výkon súdnictva na NS SR  pri súčasnom rešpektovaní zásad rovnakej zaťaženosti sudcov a zamestnancov súdu.        

     Z hľadiska personálneho sa snaží zvýšiť stav sudcov, predsedov senátov a asistentov prostredníctvom vyhlásených výberových konaní a výberu.

     Sídlo Najvyššieho súdu má záujem riešiť v úzkej spolupráci s vládou SR, prípadne aj ostatnými ústrednými štátnymi orgánmi tak, aby zodpovedalo dôležitosti tejto najvýznamnejšej inštitúcie všeobecného súdnictva SR.

     Vyslovila presvedčenie, že existujúce problémy bude možné vyriešiť, že v rámci výberového konania  na sudcov sa podarí voľné miesta  obsadiť kvalitnými, skúsenými silami, že predsedami senátov sa stanú kolegovia, ktorí si to už dávno zaslúžia, že o prácu na NS SR prejavia záujem aj  kolegovia z krajských súdov v rámci ich dočasného pridelenia a že 6 asistentov taktiež prispeje k celkovému pozitívnejšiemu výsledku, t.j. k zlepšeniu stavu nevybavených veci, najmä na občianskoprávnom, obchodnoprávnom a správnom kolégiu.

      Spomenula aj legislatívne zmeny procesného práva,  najmä  ostatné novely súčasného Občianskeho súdneho poriadku, ale aj nastávajúci civilný sporový poriadok, ktoré (podľa jej názoru) taktiež prispejú k urýchleniu súdneho konania, ale aj k zamedzeniu nápadu takých vecí, ktoré vážnosťou problému na Najvyšší súd ani nepatria.

     Poukázala tiež na medzinárodné aktivity, ktoré sa v tomto roku majú uskutočniť v Slovenskej republike - konferencia predsedov súdov krajín V4, Chorvátska a Slovinska, pričom predsedajúcom krajinou je práve Slovenská republika. 

    Záverom zaželala všetkým prítomným veľa zdravia, šťastia, radosti, spokojnosti, vzájomnej tolerancií na pracovisku a pokoj v ich rodinách.