Druhé číslo odborného časopisu Bulletin

Druhé číslo odborného časopisu Bulletin18.12.2017 - Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky vydalo druhé číslo odborného časopisu Bulletin, ktoré si môžete prečítať tu: http://www.supcourt.gov.sk/bulletin/.
 
V aktuálnom čísle nájdete:
- článok o Protokole č. 16 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv
  a základných slobôd
zaoberajúci sa inštitútom poradného stanoviska,

- krátky exkurz do aktuálnych predbežných otázok podaných na Súdny dvor Európskej
  únie, ako i do 2 už rozhodnutých predbežných otázok, ktorými sme sa zaoberali
  v predchádzajúcom čísle,

- článok predstavujúci smernicu o ochrane nesprístupneného know-how
  a obchodných informácií
(obchodného tajomstva),

- preklad prehľadu judikatúry (tzv. factsheet) Európskeho súdu pre ľudské práva
  týkajúci sa nenávistných prejavov,

- preklad časti príručky judikatúry (tzv. case-law guide) Európskeho súdu pre ľudské
  práva o výsluchu svedkov v trestnom konaní,

- monitoring nových rozhodnutí prijatých Súdnym dvorom Európskej únie
  s výňatkami z odôvodnenia, a

- článok o súdom systéme Škótska.Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky