Informačné centrum

Informačné centrum 19.04.2017 - Bratislava, pdf
 
 
Tlačová správa
 
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 3. mája 2017, bude poskytovať informácie pre verejnosť v Informačnom centre Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „informačné centrum“). Cieľom je zjednodušenie prístupu verejnosti k informáciám, ich sústredením na jednom mieste.

Činnosť informačného centra bude spočívať najmä:
-  v poskytovaní informácií o stave súdneho konania, vedeného na Najvyššom súde    
   Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), účastníkom tohto konania,
-  vo vydávaní úradných potvrdení zo súdneho spisu,
-  v poskytovaní informácií, týkajúcich sa termínov pojednávaní jednotlivých kolégií
   najvyššieho súdu,
-  vo vyznačovaní právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch rozhodnutí súdu
- vo vyhotovovaní kópií a zabezpečovaní nahliadania do súdnych spisov účastníkom konania alebo ich právnym zástupcom (na základe vopred dohodnutého a potvrdeného termínu), s výnimkou nahliadania do súdneho spisu na žiadosť obžalovaného, ktorý je vo väzbe, alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Tieto úkony bude naďalej realizovať kancelária trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu.   
         
Oddelenie komunikácie s verejnosťou