Kolokvium v Madride

Kolokvium v Madride24.10.2016 - Bratislava, foto | pdf
 
Tlačová správa
 
V dňoch 20.-22. októbra 2016 sa predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pani Daniela Švecová, zúčastnila Kolokvia a zasadnutia Valného zhromaždenia Siete predsedov Najvyšších súdov členských štátov Európskej únie v španielskom Madride. Podujatie bolo organizované Najvyšším súdom Španielskeho kráľovstva v spolupráci so Sieťou predsedov.
Témami kolokvia boli Alternatívne metódy riešenia sporovÚloha najvyšších súdov pri rozvoji práva. Zástupcovia každého zúčastneného najvyššieho súdu predniesli svoj príspevok k obom témam kolokvia. Predsedníčka NS SR v rámci prvej témy hovorila o právnom rámci mediácie a rozhodcovských konaní. Venovala sa aj inštitútu predbežného prejednania sporu, ktorý je súčasťou Civilného sporového poriadku a zdôraznila, aké je pre odbremenenie súdnictva v podmienkach Slovenskej republiky potrebné, aby boli jednotlivé metódy alternatívneho riešenia sporov využívané častejšie. K druhej téme kolokvia predsedníčka vyzdvihla povinnosť NS SR dbať o jednotný výklad a aplikáciu zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou, prijímaním stanovísk k zjednocovaniu ich výkladu a zverejňovaním rozhodnutí zásadného významu v Zbierke stanovísk NS SR a rozhodnutí súdov SR. Ďalej hovorila o pôsobení veľkých senátov a o novom konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach, ktoré boli predmetom rekodifikácie civilného práva procesného na Slovensku.
Po Kolokviu Siete predsedov nasledovalo zasadnutie jej Valného zhromaždenia. Na ňom boli zvolení noví členovia Správnej rady Siete predsedov a  jej nový predseda z dôvodu odchodu predsedníčky Najvyššieho súdu Írska, pani Susan Denham, do dôchodku. Za nového predsedu Siete bol zvolený predseda Najvyššieho súdu Estónska, pán Priit Pikamäe.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou