Predseda senátu

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Predseda senátu
Na čele senátu Najvyššieho súdu je predseda senátu. Ak je v senáte Najvyššieho súdu viacero sudcov vo funkcii predsedu senátu, činnosť senátu Najvyššieho súdu organizuje a riadi predseda senátu, o ktorom to určuje rozvrh práce; zastupuje ho vždy predseda senátu uvedený v rozvrhu práce na druhom mieste. Predseda senátu organizuje prácu v senáte Najvyššieho súdu, dbá o včasné a plynulé vybavovanie agendy zverenej senátu, o dodržiavanie sudcovskej etiky a dôstojnosti pri súdnom pojednávaní.

Predseda senátu sa stará o rovnomerné zaťaženie jeho členov. Rovnomerným zaťažením sa rozumie prideľovanie vecí spôsobom, ktorý zohľadňuje nielen počet prideľovaných vecí, ale aj ich obťažnosť. Prácu v senáte zadeľuje predseda senátu spôsobom vopred prerokovaným s členmi senátu. Pridelenie vecí odchylne od tohto spôsobu predseda senátu odôvodní členom senátu.

Predseda súdu vymenuje sudcu do funkcie predsedu senátu na základe výsledkov výberového konania, po predchádzajúcom vyjadrení Sudcovskej rady a po vyjadrení kolégia, v ktorom má sudca vykonávať funkciu predsedu senátu.

Predsedu senátu možno z funkcie odvolať len na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárneho súdu. Predsedu senátu uvoľní predseda Najvyššieho súdu z tejto funkcie najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu senátu. O konkrétnom dni uvoľnenia rozhoduje predseda Najvyššieho súdu. Ak požiada o uvoľnenie z funkcie predseda senátu, ktorý je zároveň predsedom kolégia, vychádza sa z toho, že podaním žiadosti o uvoľnenie z funkcie predsedu senátu sa zároveň vzdáva aj funkcie predsedu kolégia.
Právo vykonávať funkciu predsedu senátu zaniká sudcovi dňom, keď mu bolo doručené rozhodnutie o uvoľnení alebo odvolaní z funkcie predsedu senátu. Predseda senátu nie je orgánom správy Najvyššieho súdu.