Rokovanie s Transparency International Slovensko

Rokovanie s Transparency International Slovensko27.10.2016 - Bratislava, foto | pdf

V pondelok 24. októbra 2016 sa uskutočnilo historicky prvé stretnutiepredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,JUDr. Daniely Švecovej,s predstaviteľmi organizácieTransparency International Slovensko (TIS).
 
Na úvod stretnutia riaditeľ TIS, Gabriel Šipoš, skonštatoval, že úroveň zverejňovania informácií v slovenskom súdnictve je nadpriemerná. V diskusii potom predstavil niektoré ďalšie návrhy na zlepšenie transparentnosti najvyššieho súdu a slovenskej justície. Tie boli zamerané najmä na zverejňovanie všetkých súdnych rozhodnutí na internete, na zlepšenie kvality odôvodnenia rozhodnutia o schválení dohody o vine a treste pri závažnej ekonomickej trestnej činnosti, korupcii a trestných činoch verejných činiteľov a zváženie zaznamenávania súdnych jednaní na video a videozáznamy zverejňovať na internete. Predstavil tiež návrhy hodnotenia sudcov v podobe umožňujúcej ich ďalšie spracovanie. Navrhol, aby do tohto hodnotenia boli vnesené objektívne merateľné indikátory kvality a efektivity a vloženie externého prvku do hodnotiacich komisií. Napokon navrhol zverejňovanie informácií aj z výberových konaní na asistentov sudcov, vrátane ich rodinných prepojení v justícii.
 
Niektoré z prednesených návrhov  predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová považovala za možné. Išlo najmä o zverejňovanie rozhodnutí najvyššieho súdu, ktoré sa v podstate už aj realizuje, avšak na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. V súčasnej dobe sa pracuje na tom, aby sa rozhodnutia najvyššieho súdu uverejňovali už na jeho vlastnej internetovej stránke. Uviedla, že plošné zverejňovanie všetkých rozhodnutí, ktorých je len na najvyššom súde niekoľko desiatok tisíc ročne si vyžaduje kvalitné technické vybavenie výpočtovej techniky a vybudovanie veľkého analytického oddelenia.
 
Uznala, že na kvalite odôvodnenia rozhodnutí najvyššieho súdu sa musí neustále pracovať. Práve odôvodnenie určitého rozhodnutia má mať (okrem iného) takú kvalitu, aby bolo spôsobilé presvedčiť aj v konaní neúspešného účastníka, že je správne a spravodlivé.
 
Pokiaľ ide o zverejňovanie informácií z výberových konaní na asistentov sudcov Daniela Švecová uviedla, že s touto požiadavkou by nemal byť problém, pokiaľ to právna úprava dovolí. Uviedla tiež, že hodnotenia sudcov najvyššieho súdu a s ňou spojená požiadavka stanovenia indikátorov hodnotenia vôbec nie je nová a už vôbec nie jednoduchá. Sama skutočnosť, že sudca je sudcom najvyššieho súdu svedčí o tom, že ide o kvalitného odborníka, ktorý už predtým, než sa dostal na najvyšší súd, musel splniť mnoho predpokladov pre výkon tejto funkcie. Množstvo a kvalitu jeho práce ťažko možno merať a stanoviť preň určité indikátory, keď každá vec je iná a takmer každá je skutkovo a právne veľmi náročná. Možno  však zamerať pozornosť a kontrolu na veci, ktoré najvyššiemu súdu zrušil a vrátil na ďalšie konanie Ústavný súd SR, ako aj na veci, ktoré sa po predchádzajúcom zrušení znova vrátili najvyššiemu súdu na ďalšie konanie. V obidvoch spomínaných prípadoch súdne konanie trvá už pomerne dlhý čas. Pozornosť treba zamerať na čas, v ktorom sa veci končia, či ho možno považovať za primeraný z hľadiska ústavného práva účastníkov konania na to, aby sa jeho vec prerokovala bez zbytočných prieťahov. Hodnotenie sudcov môže byť ovplyvnené aj vtedy, ak je voči sudcovi vedené disciplinárne konanie. V tejto súvislosti predsedníčka najvyššieho súdu pripomenula fakt, že disciplinárne konania sú príliš pomalé, v niektorých prípadoch až nefunkčné. Daniela Švecová a Gabriel Šípoš sa na záver stretnutia dohodli na spolupráci pri implementácii jednotlivých návrhov a vzájomnej komunikácii.
   
Oddelenie komunikácie s verejnosťou