Rozhodnutie k PKO

05.02.2016 - Bratislava | pdf
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o dovolaní Hlavného mesta Bratislava k PKO uznesením 27. októbra 2015 tak, že rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo 21. októbra 2014 (č. k. 2Cob/152/2013-644) zrušil a vrátil mu na ďalšie konanie.
Vec bola z Najvyššieho súdu SR expedovaná 09. novembra 2015. Po zrušení rozhodnutia krajského súdu, bude krajský súd  ďalej o veci konať, pritom  je právny názor dovolacieho súdu pre neho záväzný. Dovolanie mesta Bratislava k PKO napadlo na Najvyšší súd Slovenskej republiky 23. januára 2015. Pridelená spis. zn. elektronickou podateľňu je 3 Obdo 4/2015. Čo bude ďalej s vecou nie je možné v tejto chvíli zo strany Najvyššieho súdu SR povedať, pretože nie je možné predvídať správanie sa účastníkov v prípade uzavretia mimosúdnej dohody, ktorej obsah Najvyššiemu súdu SR nie je známy, pretože táto mimosúdna dohoda nebola predložená vo forme procesného úkonu. Celé rozhodnutie je už zverejnené na internetovej stránke Najvyššieho súdu SR.
 
Tlačové oddelenie NS SR