Sieť predsedov najvyšších súdov EÚ

Sieť predsedov najvyšších súdov EÚ23.10.2017 - Bratislava 
 
 Tlačová správa
 
V dňoch 19.-20. októbra 2017 sa predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pani Daniela Švecová, zúčastnila každoročného stretnutia Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie. Tento rok malo podujatie formát konferencie a organizoval ju Najvyšší súd Estónska (Riigikohus) v spolupráci so Sieťou predsedov.
Samotná konferencia s názvom „Aké sú kritériá na dosiahnutie skutočného rozdelenia moci? (Existuje európska koncepcia nezávislosti justície?)“ sa uskutočnila v piatok 20. októbra v konferenčnej hale Parlamentu Estónskej republiky. Pozvaní predsedovia najvyšších súdov diskutovali na tri nasledovné podtémy: (i) „Sú najvyššie súdy nezávislé mimo nezávislosti ich rozhodovacej činnosti?“, (ii) „Aká kontrola je vykonávaná nad najvyššími súdmi?“ a (iii) „Reformy týkajúce sa justičných inštitúcií: povinnosť reagovať a sloboda prejavu predsedov najvyšších súdov.“ Úvodné správy k jednotlivým témam predniesli pán Jean-Claude Wiwinius, predseda Najvyššieho súdu Luxemburského veľkovojvodstva, pán Bertrand Louvel, prvý predseda Kasačného súdu Francúzska a pán Giovanni Canzio, prvý predseda Kasačného súdu Talianska. Po prednesení úvodných správ nasledovala diskusia okolo okrúhleho stola, kde si všetci účastníci vymenili vzájomného skúsenosti k uvedeným témam. Predsedníčka Najvyššieho súdu hovorila predovšetkým o spôsobe stanovovania cieľov súdu, organizácii práce, tvorbe a riadení rozpočtu, hodnotení zamestnancov a komunikačných stratégiách súdu.
 
Hostiteľ stretnutia - predseda Najvyššieho súdu Estónska, pán Priit Pikamäe, predložil zúčastneným predsedom návrh spoločnej deklarácie týkajúcej sa zvýšenia nezávislosti najvyšších súdov prostredníctvom ich rozpočtovej autonómie. Deklarácia obsahuje celý rad princípov, na ktorých má byť založená tvorba a riadenie rozpočtu najvyšších súdov. Účastníci konferencie sa dohodli, že po spripomienkovaní deklarácie prijmú jej upravené znenie na ďalšom stretnutí tejto medzinárodnej organizácie v priebehu budúceho roka. Pozornosť bola venovaná aj situácii v poľskom súdnictve, kde došlo k ohrozeniu jeho nezávislosti v dôsledku nedávnych legislatívnych opatrení. Po ukončení konferencie nasledoval kultúrny program, ktorý si pre zúčastnených predsedov pripravil hostiteľ stretnutia.
 
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou