Stanovisko č. Tpj 12/07

Stanovisko č. Tpj 12/07

31.
STANOVISKO

 
trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zjed­notenie výkladu prechodného ustanovenia § 567 ods. 3 Trestného poriadku (zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) v súvislosti s ustano­vením § 397 ods. 2 Trestného poriadku upravujúcim príslušnosť súdu na rozhodnutie o návrhu na povolenie obnovy konania vo veciach právoplatne skončených na krajských súdoch, ako súdoch prvého stupňa, podľa § 17 Trestného poriadku (zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov), sp. zn. Tpj 12/07, prijaté 21. mája 2007.
Pod pojmom „nejestvujúci súd" v zmysle § 567 ods. 3 Trestného poriadku účinného od 1. januára 2006 treba rozumieť súd, ktorý za­nikol v dôsledku zmeny Zákona o organizácii súdov.
Za nejestvujúci súd nemožno považovať súd, u ktorého došlo len k zmene vecnej príslušnosti v dôsledku rekodifikácie Trestného po­riadku (v súvislosti s § 7 ods. 1 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlacha ob-vodochsúdov Slovenskej republiky) podľa zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2006.
Rekodifikáciou nedošlo k zmene vecnej príslušnosti súdu v ko­naní o obnove konania vo veciachprávoplatne skončenýchna kraj-skýchsúdochako súdochprvého stupňa podľa § 17 Trestného po­riadku účinného do 1. januára 2006.
 
Odôvodnenie:
 
Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republi­ky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade prechodného ustanove­nia § 567 ods. 5 Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z. v znení ne­skorších predpisov) v súvislosti s ustanovením § 397 ods. 2 Trestného poriadku upravujúcim príslušnosť súdu na rozhodnutie o návrhu na povo­lenie obnovy konania vo veciach právoplatne skončených na krajských sú­doch, ako súdoch prvého stupňa, podľa § 17 Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006.
Jeden senát, rozhodujúc v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Košiciach a Okresným súdom Košice I, rozhodol tak, že vecne príslušným súdom na rozhodnutie o návrhu na povolenie obnovy konania je Okresný súd Košice I.
Vychádzal pritom z názoru, že krajský súd, ktorý fyzicky nepochybne existuje, stratil vecnú príslušnosť, ako súd prvého stupňa, účinnosťou záko­na č. 301/2005 Z. z. (Trestného poriadku), čo vyplýva z § 15a§16 ods. 1 Trestného poriadku. Jeho vecná príslušnosť na meritórne rozhodovania v prvom stupni teda zanikla tiež. Keďže o obnove krajský súd ako neexistu­júci súd (z titulu neexistujúcej vecnej príslušnosti) nemôže rozhodovať (§ 567 ods. 3 Trestného poriadku), rozhodne o návrhu na obnovu konania príslušný súd podľa Trestného poriadku účinného od 1. januára 2006, t. j. príslušný okresný súd v sídle krajského súdu.
Rozdielny názor vyslovil iný senát konštatujúc, že „nejestvujúcim sú­dom" v zmysle § 567 ods. 3 Trestného poriadku treba rozumieť súd, ktorý zanikol v dôsledku zmeny Zákona o organizácii súdov.
Za taký nemožno považovať súd, u ktorého došlo len k zmene vecnej prí­slušnosti v dôsledku rekodifikácie Trestného poriadku podľa zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára
2006.
V posudzovanom prípade Krajský súd v Košiciach nezanikol. Zmenila sa len jeho vecná príslušnosť v tom smere, že trestné veci, ktoré prejednával ako súd prvého stupňa v zmysle § 17 Trestného poriadku, účinného do 31. decembra 2005, bude podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku, účinného od 1. januára 2006, prejednávať a rozhodovať v prvom stupni okresný súd v sídle krajského súdu, v danom prípade Okresný súd Košice I.
Rekodifikáciou však nedošlo k zmene vecnej príslušnosti v konaní o ob­nove konania vo veciach právoplatne skončených na krajských súdoch, ako súdoch prvého stupňa, v zmysle už uvedeného § 17 Trestného poriadku.
Na odstránenie rozdielneho výkladu ustanovenia § 567 ods. 5 Trestného poriadku účinného od 1. januára 2006 v súvislosti s ustanovením § 397 ods. 2 Trestného poriadku upravujúcim príslušnosť súdu na rozhodnutie o návrhu na povolenie obnovy konania prikázal predseda trestnoprávneho kolégia podľa § 21 ods. 4 písm. d) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdochaozme-ne a doplnení niektorých zákonov, čl. VI písm. c), písm. d) Rozvrhu práce Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2007, Spr 591/2006, a článku 17 ods. 4 písm. c) Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej re­publiky trestnoprávnemu kolégiu najvyššieho súdu, aby zaujalo stanovisko na zabezpečenie jednotného výkladu zákona v uvedenej otázke.
Súčasne predseda trestnoprávneho kolégia podľa článku 15 ods. 3 citova­ného rokovacieho poriadku požiadal o písomné vyjadrenie k posudzovanej otázke Generálnu prokuratúru SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, krajské súdy v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach, Vyšší vojenský súd v Trenčíne, Ústavný súd SR, právnické fa­kulty UK v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, UPJŠ v Košiciach, Trnav­skej univerzity, Akadémiu PZ v Bratislave, Ministerstvo vnútra SR a Slo­venskú advokátsku komoru.
Z uvedených žiadostí o vyjadrenie vyhoveli Generálna prokuratúra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, krajské súdy v Bratislave, Nitre, Trnave, Trenčíne a v Košiciach a Vyšší vojenský súd v Trenčíne.
Krajské súdy v Bratislave, Nitre, Trnave a v Trenčíne, Vyšší vojenský súd v Trenčíne, ako aj Akadémia Policajného zboru v Bratislave považujú za správny názor, že v konaní o návrhu na obnovu konania vo veciach prá­voplatne skončených v zmysle § 17 Trestného poriadku účinného do 1. ja­nuára 2006 na krajských súdoch je preto vecne príslušným súdom krajský súd, pričom sa to týka aj vecí právoplatne skončených na krajských súdoch po 1. januári 2006, v ktorých bola podaná obžaloba na krajský súd pred 1. januárom 2006. Vyšší vojenský súd Trenčín naviac vyslovil názor, že problematiku vecnej príslušnosti súdu na rozhodovanie o návrhu na povole­nie obnovy konania vo veciach právoplatne skončených na krajských súdoch ako súdoch prvého stupňa podľa § 17 Trestného poriadku účinného do 1. ja­nuára 2006 treba primárne posudzovať na základe zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sekundárne podľa Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo spravodlivosti SR považuje rovnako za správny vyššie uve­dený právny názor s tým, že zároveň odporučilo návrh stanoviska zobrať späť, keďže komisia ministerstva spravodlivosti pre prípravu návrhu novely Trestného poriadku pripravuje ustanovenie § 567 doplniť o odsek 6, v prípa­de schválenia ktorého by sa uverejnenie stanoviska s vyššie uvedeným právnym názorom stalo kontraproduktívne.
Opačný názor zaujali Generálna prokuratúra SR a Krajský súd v Koši­ciach, ktorí považujú za správne to rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré vy­chádza zo stanoviska, že účinnosťou zákona č. 301/2005 Z. z. (Trestný poria­dok) krajský súd stratil vecnú príslušnosť, ako súd prvého stupňa, a preto o návrhu na obnovu konania vo veciach právoplatne skončených na kraj­ských súdoch, ako súdoch prvého stupňa, je príslušný konať okresný súd v sídle krajského súdu.
Trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s pri­hliadnutím na dôvody, ktoré viedli senáty Najvyššieho súdu k rozdielnym názorom a so zreteľom na obsah predložených vyjadrení zaujalo k posudzo­vanej otázke stanovisko, že správnemu výkladu zákona zodpovedá právny názor, že rekodifikáciou Trestného poriadku nedošlo k zmene vecnej prí­slušnosti v konaní o obnove konania vo veciach právoplatne skončených na krajských súdoch, ako súdoch prvého stupňa, v zmysle § 17 Trestného po­riadku účinného do 1. januára 2006.
Trestnoprávne kolégium sa pri prijímaní tohto stanoviska riadilo nasle­dovnými úvahami:
Zákonom č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok s účinnosťou od 1. januára 2006 došlo oproti predchádzajúcej právnej úprave k zmene vecnej prísluš­nosti súdov.
Podľa § 15 Trestného poriadku konanie v prvom stupni vykonáva okres­ný súd, ak tento zákon ustanovuje inak.
Podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku okresný súd v sídle krajského súdu vykonáva v prvom stupni konanie o obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť rokov, alebo ak bol skutok spáchaný organizovanou sku­pinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou.
V siedmej časti v spoločných, prechodných a záverečných ustanoveniach došlo k úprave konania vo veciach právoplatne skončených pred účinnosťou zákona č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok v znení neskorších prepisov ok­rem iného i v konaní o návrhu na obnovu konania.
Podľa § 567 ods. 1 Trestného poriadku ak bola právoplatne povolená ob­nova konania pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, na pokračo­vanie konania sa použijú ustanovenia tohto zákona, ak sú pre obvineného priaznivejšie.
Podľa § 567 ods. 2 Trestného poriadku ak sa o podanom návrhu na obno­vu konania ešte nekonalo alebo do dňa nadobudnutia účinnosti tohto záko­na nebolo o návrhu na povolenie obnovy konania právoplatne rozhodnuté, koná sa podľa tohto zákona, ak je to pre obvineného priaznivejšie.
Podľa § 567 ods. 3 Trestného poriadku ak rozhodnutie, proti ktorému smeruje návrh na obnovu konania, vydal v prvom stupni už nejestvujúci súd, rozhoduje o návrhu na obnovu konania ten súd, ktorý by bol podľa toh­to zákona vecne a miestne príslušný; ak rozhodoval v prvom stupni bývalý Štátny súd, rozhoduje o návrhu na obnovu konania okresný súd v sídle kraj­ského súdu alebo vojenský obvodový súd, ktorý by bol podľa tohto zákona vo veci miestne príslušný.
„Nejestvujúcim súdom" v zmysle § 567 ods. 3 Trestného poriadku treba rozumieť súd, ktorý zanikol v dôsledku zmeny Zákona o organizácii súdov.
Za taký nemožno považovať súd, u ktorého došlo len k zmene vecnej prí­slušnosti v dôsledku rekodifikácie Trestného poriadku podľa zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára
2006.
V posudzovanom prípade Krajský súd v Košiciach nezanikol. Zmenila sa len jeho vecná príslušnosť v tom smere, že trestné veci, ktoré prejednával ako súd prvého stupňa v zmysle § 17 Trestného poriadku, účinného do 31. decembra 2005, bude podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku, účinného do 1. januára 2006, prejednávať a rozhodovať v prvom stupni okresný súd v sídle krajského súdu v danom prípade Okresný súd Košice I.
Rekodifikáciou však nedošlo k zmene vecnej príslušnosti v konaní o ob­nove konania vo veciach právoplatne skončených na krajských súdoch, ako súdoch prvého stupňa, v zmysle už uvedeného § 17 Trestného poriadku.