Stanovisko predsedníčky najvyššieho súdu k voľbe ombudsmana

Stanovisko predsedníčky najvyššieho súdu k voľbe ombudsmana06.02.2017 - Bratislava, pdf
 
Stanovisko predsedníčky NS SR
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová považuje pravidelné správy o činnosti verejného ochrancu práv za dôležitý poznatok o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb orgánmi verejnej správy. Rovnakú dôležitosť pripisuje aj návrhom verejného ochrancu práv smerujúcim k náprave niektorých zistených nedostatkov  a tiež aj k zlepšeniu ochrany  práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb.

Daniela Švecová verí, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky obsadia funkciu verejného ochrancu práv aj v ďalšom funkčnom období odborníkom, ktorý bude so všetkou vážnosťou, no najmä, s náležitou profesionalitou a odbornosťou preverovať podnety každého, kto sa na túto inšitúciu obráti s podozrením, že v určitom konaní, resp. pri rozhodovaní orgánov verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, alebo že došlo k nečinnosti týchto orgánov.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú dňa 8. februára 2017 voliť nástupcu súčasnej verejnej ochrankyne práv, Jany Dubovcovej, ktorej sa skončí paťročné funkčné obdobie dňa 28. marca 2017.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou