Výberové konanie: riaditeľ odboru verejného obstarávania, správy budov a majetku, prevádzky, ochrany a obrany

Výberové konanie: riaditeľ odboru verejného obstarávania, správy budov a majetku, prevádzky, ochrany a obrany12.04.2013 - Najvyšší súd Slovenskej republiky so sídlom: Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava, zastúpený jeho predsedom: JUDr. Štefanom Harabinom, v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného voľného miesta vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme vo funkcii: riaditeľ odboru verejného obstarávania, správy budov a majetku, prevádzky, ochrany a obrany s miestom výkonu práce v sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Župné námestie č. 13, Bratislava a pracovisku v administratívnej budove na nám. SNP č. 28 Bratislava

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť Najvyššiemu súdu SR v termíne do 10. mája 2013 (vrátane).

pdf  Podrobnejšie informácie a podmienky pre úchádzačov (493kB)