Zasadnutie veľkého senátu

Zasadnutie veľkého senátu 20.04.2017 -  
Bratislava, pdf
 
 
Tlačová správa
 
Dňa 19. apríla 2017 zasadol po prvý raz od účinnosti Civilného sporového poriadku (CSP) veľký senát občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý riešil zásadnú výkladovú otázku vzájomného vzťahu ustanovení § 420 a § 421 tohto nového procesného kódexu.

Veľký senát pomerom hlasov 7 : 0 dospel k právnemu záveru, podľa ktorého je neprípustné, aby strana sporu v podanom dovolaní kumulovala dôvody prípustnosti dovolania zároveň podľa § 420 aj § 421 CSP. Pokiaľ ale napriek tomu dovolateľ uvedie , že jeho dovolanie je prípustné podľa § 420 a tiež § 421 CSP, dovolací súd sa obmedzí na posúdenie prípustnosti dovolania iba podľa ustanovenia § 420 písm. a/ až f/ CSP.
Právny názor vyjadrený v rozhodnutí veľkého senátu je pre senáty najvyššieho súdu záväzný ( § 48 ods. 3 CSP).

Rozhodnutie veľkého senátu vo veci sp. zn. 1 VCdo 2/2017 bude uverejnené na webovej stránke najvyššieho súdu.
 
občianskoprávne kolégium