Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - zrušenie oddlženia

Tlačové komuniké k obchodnoprávnej veci sp. zn. 5Obdo/9/2022

kladívko Zobraziť fotogalériu

Dňa 18. apríla 2023 bolo vo veci vedenej Najvyšším súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. 5Obdo/9/2022 senátom obchodnoprávneho kolégia vydané uznesenie, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore o zrušenie oddlženia dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 43CoKR/15/2021-164 zo dňa 22. septembra 2021 odmietol.

V danej veci išlo o ďalší prípad žaloby o zrušenie oddlženia, ktoré aktuálne súdy riešia na základe podaní veriteľov tých dlžníkov, ktorí prešli procesom oddlženia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, pričom veritelia tvrdia tzv. nepoctivý zámer dlžníka pri oddlžení.

Dovolací súd v tomto prípade sporu vyvolaného bankou nezistil splnenie podmienok prípustnosti dovolania, pričom konštatoval, že v konaní o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka podľa ust. § 166g ods. 2 ZKR v prípade splnenia podmienok ustanovených § 166g ods. 4 ZKR je opodstatnené vyžadovať, aby veriteľ preukázal (pozitívne formulované) napríklad (nie však výlučne) aj také okolnosti, že sa dlžníka pred uzavretím úverovej zmluvy dopytoval, či inak aktívne zisťoval, či si dlžník podal prihlášku do konkurzu, resp. žiadosť Centru právnej pomoci o zastupovanie v konkurznom konaní. Uvedený dopyt (zisťovanie) možno charakterizovať ako naplnenie jednej z povinností veriteľa v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v príslušnom znení. Veritelia nemôžu nenáležité plnenie svojich povinností v predzmluvných vzťahoch sanovať žalobou o zrušenie oddlženia dlžníka, ktoré má pre dotknuté subjekty zásadné „erga omnes“ účinky a vzhľadom na ex post charakter predstavuje zásadný zásah do právnej istoty všetkých dotknutých subjektov.

Skočiť na navigáciu