Skočiť na obsah

Všeobecné informácie

Kancelária najvyššieho súdu je rozpočtová organizácia, ktorú riadi a v jej mene vystupuje vedúca kancelárie.

Podľa § 24 a, ods. 2 zákona o súdoch, kancelária najvyššieho súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, finančným, administratívnym, materiálnym a technickým zabezpečením činnosti tohto súdu, v súlade so zákonom č. 757/2004 Z. z., alebo s osobitnými predpismi.

Organizáciu a činnosť kancelárie najvyššieho súdu, ako aj postavenie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, upravuje Organizačný poriadok kancelárie najvyššieho súdu.

ISO 37001 QSCert
Skočiť na navigáciu