Skočiť na obsah

O nás

Informačné centrum (ďalej len ,,IC“) zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov o stave súdneho konania, sprostredkovaním nazerania do súdnych spisov, vyznačovanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch rozhodnutí súdu a vydávanie úradných potvrdení z registra SM KNS SR ( po uhradený súdneho  poplatku) a overovanie fotokópie zo súdneho spisu..
Telefonické informácie účastníkov konania a ich právnych zástupcov (ďalej len ,,účastník konania“) Zamestnanec IC (ďalej len ,,poverený zamestnanec“) vybavuje obmedzene, nakoľko nie je možné si overiť totožnosť volajúceho.
Pri osobnom styku účastníka konania  si poverený zamestnanec informačného centra musí overiť totožnosť účastníka konania, alebo právneho zástupcu a následne si fyzicky alebo cez SM KNS SR v súdnom spise skontrolovať aj to, či je účastníkom súdneho konania. Zamestnanec IC poskytuje informácie len z registra SM KNS SR a nie priamo zo spisu.
Po prijatí žiadosti účastníka konania o nahliadnutie do súdneho spisu bezodkladne poverený zamestnanec informuje príslušné súdne oddelenie. Po dohovore a písomnom súhlase predsedu senátu na žiadosti o nahliadnutie do súdneho spisu poverený zamestnanec zabezpečí spis k nahliadaniu do informačného centra, ktoré vykoná potrebné úkony k nahliadnutiu do súdneho spisu.
 
Informačné centrum neposkytuje právne poradenstvo a nedisponuje registrom mediátora.
Skočiť na navigáciu