Skočiť na obsah

Ochrana osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov a spracovateľských operáciách

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené. Toto nariadenie nahradilo európsku smernicu o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z roku 1995 a je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie.  Dňa 30. januára 2018 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovaný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Týmto zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením GDPR.  Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa v súlade s bezpečnostnou politikou.

 

Poučenie o právach dotknutých osôb

 

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 • právo namietať proti spracúvaniu,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
 • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
  1. účel spracúvania;
  2. kategórie dotknutých osobných údajov;
  3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
  4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
  5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
  6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.

 

 

 

Prevádzkovateľ:

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Župné námestie 13

814 90 Bratislava

IČO : 50668277

 

 

Zodpovedná osoba:

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Referát osobitných činností

Župné námestie 13

814 90  Bratislava

email : zodpovednaosoba@nsud.sk

tel : 02 / 32 30 44 40

 

 

Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

email : statny.dozor@pdp.gov.sk

tel : 02 / 32 31 32 34

 

Skočiť na navigáciu