Skočiť na obsah

Sprístupňovanie informácií

​​​​​​Zo žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napríklad písomne, alebo emailom).

Možnosti podávania žiadosti o sprístupnenie informácií a odvolania proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona o slobode informácií, inej žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného podania:

a) e-mailom: podatelna@nsud.sk,

b) poštou na adresu:
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava,

c) osobne: v pracovných dňoch od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 15:30 hod. v podateľni Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“) v jej sídle podľa písmena b),

d) do elektronickej schránky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
 

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií. Zo závažných dôvodov môže kancelária najvyššieho súdu predĺžiť lehotu podľa predchádzajúcej vety, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií. Predĺženie lehoty podľa predchádzajúcej vety spolu s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty, kancelária najvyššieho súdu oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty podľa § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií.

Ak kancelária najvyššieho súdu nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť o sprístupnenie informácií do piatich dní odo dňa jej doručenia povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak takú žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18 ods. 2 zákona o slobode informácií).

Ak kancelária najvyššieho súdu žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie v lehote podľa § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií. Proti rozhodnutiu podľa predchádzajúcej vety možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Odvolanie sa podáva kancelárii najvyššieho súdu ako povinnej osobe [spôsobom uvedeným v písmenách a) až d) vyššie], ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Vedúci kancelárie najvyššieho súdu rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania kancelárii najvyššieho súdu. Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie je preskúmateľné správnym súdom po vyčerpaní odvolania ako riadneho opravného prostriedku. Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie je preskúmateľné správnym súdom.

Skočiť na navigáciu