Skočiť na obsah

Predseda Najvyššieho súdu

foto_J.Sikuta2
predseda Najvyššieho súdu SR
JUDr. Ján Šikuta, PhD.


„Len spoločnou systematickou snahou dokážeme splniť spoločný cieľ - prinavrátiť dôveru v súdnictvo a presvedčiť verejnosť, že aj na Slovensku má každý rovnaký prístup k spravodlivému konaniu.“
                                                                                                                                    

JUDr. Ján Šikuta, PhD. bol 20. mája 2020 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Do funkcie sudcu bol vymenovaný v roku 1986 a túto funkciu vykonáva už viac ako 34 rokov. Svoje celoživotné poslanie začal na Okresnom súde Bratislava – vidiek, neskôr od roku 1990 pôsobil ako sudca Krajského súdu v Bratislave. Od roku 1995 svoje skúsenosti ďalej zúročoval v pozícii právneho poradcu na Úrade vysokého komisára OSN pre utečencov. V roku 2004 sa stal sudcom Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, kde od roku 2008 pokračoval vo svojej profesii z pozície predsedu senátu až do roku 2015. Po návrate späť na Slovensko uplatňuje svoje skúsenosti nadobudnuté počas pôsobenia v zahraničí ako sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a od roku 2016 ako predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých domácich a zahraničných publikácií. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje opravným prostriedkom, Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, obmedzeniu slobody v demokratickej spoločnosti, migračnej politike a utečencom, azylu a terorizmu, právu na súkromie a ochrane osobných údajov, judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, doktríne „miery voľnej úvahy“, náhrade nemajetkovej ujmy, slobode prejavu a iným významným témam. Svoje vedomosti z praxe prezentuje naďalej prostredníctvom pedagogických a prednáškových aktivít na mnohých domácich a zahraničných fórach. Od roku 2016 je členom spoločnej pracovnej skupiny najvyšších súdov Českej a Slovenskej republiky pre zjednocovaciu Metodiku priznávania nemajetkovej ujmy. Je lektorom viacerých vzdelávacích národných a medzinárodných inštitúcií sudcov a prokurátorov, ako napríklad Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Justičnej akadémie Českej republiky, či Európskej justičnej vzdelávacej siete európskych sudcov a prokurátorov. Od roku 2020 je zároveň členom Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Ján Šikuta sa narodil v roku 1960 v Bratislave. V roku 1984 absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol priznaný titul doktora práv „JUDr.“. V nasledujúcom roku úspešne vykonal justičnú skúšku. V rokoch 1989 až 1991 absolvoval postgraduálne štúdium v oblasti občianskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 2009 mu bol priznaný titul „PhD.“ na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Zúčastnil sa viacerých výskumných štipendií v zahraničí. Venoval sa medzinárodnému humanitárnemu právu a azylovému právu nie len počas štúdií na Univerzite v Oxforde vo Veľkej Británii, ale aj téme ľudských práv na John Abbott College, Quebec, Montreal v Kanade. Je absolventom viacerých špecializovaných kurzov zameraných na ľudské práva organizovaných OSN vo Viedni, v Ankare, v Paríži, v Bruseli, v Turku, v Londýne a Ženeve.

Ján Šikuta je nositeľom pamätnej medaily Univerzity v Bari (Taliansko, 2012), pamätnej medaily Najvyššieho správneho súdu Poľskej republiky (2012) a zlatej medaily Najvyššieho súdu Kazachstanu, ktoré mu boli udelené pri rôznych príležitostiach za vzdelávaciu a prednáškovú činnosť a spoluprácu so súdnymi, či univerzitnými inštitúciami.

Medzi plynulé jazykové znalosti Jána Šikutu patrí francúzština, angličtina, ruština a nemčina.

Nosnou témou Jána Šikutu je na verejnosti rezonujúca potreba očisty justície a vybudovanie dôvery verejnosti v Najvyšší súd. O svojich cieľoch, sformulovaných do „Akčného plánu očisty justície“, má ambíciu diskutovať so širokou odbornou verejnosťou v snahe nájsť vhodné riešenia z otvorenej odbornej názorovej konfrontácie. Za významných partnerov v dosahovaní svojich cieľov považuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Súdnu radu Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky ako aj všetky krajské a okresné súdy, či ďalšie významné inštitúcie prispievajúce k otázke transparentnosti justície. Predseda Najvyššieho súdu sa zasadzuje za to, aby Najvyšší súd pripomienkoval návrhy zákonov a právnych predpisov, týkajúcich sa justície a má záujem byť účastný v pracovných komisiách a skupinách, ktoré tieto predpisy pripravujú. Ján Šikuta sa tak ako vo svojej doterajšej profesii aj naďalej sústreďuje na myšlienku rovnakých podmienok pre všetkých. K takému prístupu sa zameral nie len vo vzťahu k verejnosti, ale aj vo vzťahu k sudcom Najvyššieho súdu a všetkým zamestnancom Kancelárie Najvyššieho súdu. Cieľ zvýšiť dôveryhodnosť justície urýchlením vybavovania agendy na Najvyššom súde a zabezpečením plynulého prístupu k spravodlivosti plánuje dosiahnuť aj navýšením počtu asistentov sudcov. Podľa predstavy Jána Šikutu by mal mať každý sudca dvoch asistentov. V spolupráci s Kanceláriou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky má záujem pracovať na zabezpečení vhodných materiálnych a technických podmienok pre sudcov tohto súdu ako aj zamestnancov kancelárie. Predseda Najvyššieho súdu považuje za dôležité udržiavať plynulý komunikačný prenos informácií dovnútra inštitúcie a prostredníctvom sociálneho dialógu zabezpečovať zamestnancom vyhovujúce pracovné podmienky. Medzi významné priority Jána Šikutu patrí posilňovanie dôvery verejnosti v súdny systém, a to aj cestou zabezpečenia dostatočného obsadenia Najvyššieho súdu odborne kvalifikovanými sudcami pri generačnej obmene sudcov.

Skočiť na navigáciu