Skočiť na obsah

Sudcovská rada

Sudcovská rada sa podieľa na riadení a správe Najvyššieho súdu ako orgán sudcovskej samosprávy. Sudcovská rada vystupuje aj na ochranu práv a oprávnených záujmov sudcov, najmä v oblasti vytvárania rovnakých pracovných podmienok a rovnomerného pracovného zaťažovania sudcov. Ak nie je sudcovská rada zvolená, pôsobnosť Sudcovskej rady vykonáva plénum Najvyššieho súdu.

Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum Najvyššieho súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu Najvyššieho súdu a podpredsedu Najvyššieho súdu je nezlučiteľný s členstvom v Sudcovskej rade. Tým však nie je dotknuté právo predsedu Najvyššieho súdu a podpredsedu Najvyššieho súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov Sudcovskej rady. Ak pôsobnosť Sudcovskej rady vykonáva plénum Najvyššieho súdu, predseda Najvyššieho súdu a podpredseda Najvyššieho súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti Sudcovskej rady.

Sudcovská rada si zo svojich členov volí a odvoláva predsedu Sudcovskej rady a aspoň jedného podpredsedu Sudcovskej rady. Rokovanie Sudcovskej rady zvoláva, navrhuje jeho program a vedie predseda Sudcovskej rady alebo ním poverený podpredseda Sudcovskej rady. Ak predseda Sudcovskej rady alebo podpredsedovia Sudcovskej rady nie sú ešte zvolení, zasadanie sudcovskej rady zvoláva prípravný výbor zložený z troch funkčne najstarších členov Sudcovskej rady; zasadanie Sudcovskej rady vedie funkčne najstarší sudca. Program rokovania schvaľuje Sudcovská rada.

Sudcovská rada Najvyššieho súdu:
 

  • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu súdu,
  • prerokúva správu predsedu Najvyššieho súdu o použití rozpočtových prostriedkov,
  • prerokúva návrh rozvrhu práce Najvyššieho súdu a zaujíma k nemu stanovisko,
  • rozhoduje o námietkach sudcov,
  • podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
  • spolurozhoduje o niektorých platových veciach sudcov,
  • schvaľuje rokovací poriadok Sudcovskej rady,
  • na požiadanie predsedu Najvyššieho súdu zaujíma stanoviská vo veciach patriacich do pôsobnosti predsedu Najvyššieho súdu,
  • rozhoduje v iných veciach, ak tak ustanovuje osobitný zákon.


Predseda Najvyššieho súdu a podpredseda Najvyššieho súdu majú právo byť prítomní na rokovaní Sudcovskej rady a vyjadrovať sa k prerokúvaným otázkam. Sudcovská rada môže prizvať na rokovanie riaditeľa správy Najvyššieho súdu, ak je predmetom rokovania rozpočet Najvyššieho súdu, a vedúceho zamestnanca organizačného útvaru Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ak je predmetom rokovania rozvrh práce Najvyššieho súdu. Ak sú tieto osoby prizvané na rokovanie Sudcovskej rady, predseda Sudcovskej rady im na požiadanie udelí slovo. Na rokovanie sudcovskej rady možno prizvať aj iné osoby, ak tak rozhodne Sudcovská rada.
           
Hlasovanie Sudcovskej rady je verejné, to však neplatí, ak Sudcovská rada volí predsedu Sudcovskej rady a podpredsedu Sudcovskej rady. Člen sudcovskej rady nemá hlasovacie právo pri rozhodovaní o veciach, ktoré sa ho priamo týkajú. Sudcovská rada je uznášaniaschopná, ak sa na jej rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia Sudcovskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Predseda Sudcovskej rady vhodným spôsobom zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti Sudcovskej rady, najmä termín zasadnutia Sudcovskej rady, návrh programu, uznesenia Sudcovskej rady a zápisnicu zo zasadnutia Sudcovskej rady. Predseda Najvyššieho súdu je povinný na žiadosť predsedu Sudcovskej rady zverejniť informácie o činnosti Sudcovskej rady. Sudcovská rada schvaľuje svoj rokovací poriadok a jeho zmeny.

Predsedom Sudcovskej rady Najvyššieho súdu je JUDr. Dana Wänkeová.


Členmi Sudcovskej rady Najvyššieho súdu sú:

JUDr. Erika Šobichová
JUDr. Patrik Príbelský, PhD.
Mgr. Miroslav Šepták
JUDr. Terézia Mecelová
Mgr. Renáta Gavalcová
JUDr. Andrea Sedlačková
 

Skočiť na navigáciu