Skočiť na obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Najvyšší súd Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla  v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.nsud.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Obrázky v PDF dokumentoch neobsahujú alternatívny text.
  • Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie.
  • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy.
  • Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast.
  • Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice.
  • Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu.
  • Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext.
  • Pri responzívnom dizajne stránky nie je viditeľné zameranie tlačidla pre hlavné menu.
  • Logá v anglickej verzii stránky majú alternatívne texty v slovenskom jazyku.
  • Niektoré tlačidlá nemajú definovaný názov.
  • Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov.
  • Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL.
  • Niektoré PDF formáty rozhodnutí nespĺňajú požadované kritéria pre čítač obrazovky
  • Vytváranie grafov je zabezpečené externým systémom a z tohto dôvodu nespĺňajú požadované kritériá pre čítač obrazovky

 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu.
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 23.6.2021

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením. 
 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: tlacove@nsud.sk Správcom webového sídla je Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pani Eva Hrúziková z tlačového oddelenia.
 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslanej v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk
Skočiť na navigáciu